Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2022

V roce 2022 se PS AQG sešla celkem jedenáctkrát. Všechna jednání proběhla opět prezenční formou. Navíc proběhla dvě společná neformální jednání pracovní skupiny pro jaderné otázky a pracovní skupiny pro energetiku ve Francii a v České Republice a jedno společné jednání pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro jaderné otázky v Bruselu věnované návrhům rozhodnutí Rady o schválení postoje, který má Komise zaujmout jménem EU a Euratomu na 33. zasedání Konference energetické charty.

Od zahájení ruské agrese informovala Evropská komise delegace pravidelně na každém jednání PS AQG o aktivitách Evropské komise a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v oblasti jaderné bezpečnosti na Ukrajině. Připravila také několik prezentací k zabezpečení dodávek jaderného paliva pro evropská energetická a výzkumná jaderná zařízení a o aktivitách vedoucích k diverzifikaci těchto dodávek do budoucna (licencování alternativního jaderného paliva od jiného dodavatele, než je Rusko). Delegace byly také v průběhu roku pravidelně informovány Evropskou zásobovací agenturou o situaci a aktivitách v oblasti dodávek lékařských radioisotopů.

Francouzské předsednictví se zaměřilo na přípravy Euratomu na mezinárodní jednání. Pro účely hodnotící konference CPPNM/A v březnu 2022 bylo připraveno společné prohlášení Euratomu. Proběhly přípravy na 7. hodnotící konferenci Společné Úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady. Pro účely 8. a 9. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti v březnu 2023 byla připravena zpráva Euratomu. Evropská komise seznámila delegace s předběžnými výsledky hodnocení fungování nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu. Dále zhodnotila fungování „starého“ nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (zřízeného nařízením Rady (Euratom) č. 237/2014) a představila plány, které mají být realizovány pod „novým“ evropským nástrojem pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (zřízeným nařízením Rady (Euratom) č. 2021/948). Zástupcům členských států Euratomu byla představena zpráva Evropské komise vypracovaná v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice o jaderné bezpečnosti. Zástupce Mezinárodní agentury pro atomovou energii prezentoval projekty věnované ozdravení životního prostředí ve střední Asii (ozdravení sedmi oblastí s pozůstatky po těžbě uranu v Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu). V první polovině roku 2022 proběhl technický seminář k praktickým aspektům fungování správních ujednání dojednaných mezi Euratomem a UK v souladu s Dohodu o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie.

Motivem českého předsednictví byly malé modulární reaktory (SMRs). CZ PRES zajistilo k tomuto tématu osm prezentací zástupců průmyslu, výzkumu a vývoje a státní správy z Rumunska, Švédska, Finska, České Republiky a Francie. Zástupkyně MAAE v rámci tohoto tématu odprezentovala NHSI iniciativu, její cíle a vytyčené časové mezníky. Zástupce Společného výzkumného střediska (JRC) přednesl prezentaci ohledně výzkumu a vývoje v oblasti 3S „safety-security-safeguards“ pro SMRs. Evropská komise informovala o pokroku při realizaci SAMIRA akčního plánu. Evropská observatoř pro dodávky lékařských radioisotopů shrnula veškeré své aktivity za rok 2021 a představila studii k zabezpečení dodávek HALEU (uran obohacený na 19,75 %) v EU. Zástupce Společného výzkumného střediska představil výhled aktivit JRC v oblasti jaderné bezpečnosti a aktuální problémy a otázky, se kterými se JRC potýká (rozpočet, nedostatek zaměstnanců atd.). V rámci příprav na 8. a 9. hodnotící konferenci Úmluvy o jaderné bezpečnosti v březnu 2023 byly vypracovány, projednány a dohodnuty otázky Euratomu k národním zprávám jiných smluvních států Úmluvy o jaderné bezpečnosti. EK seznámila členské státy se zprávou přijímanou každoročně v souladu s čl. 10 nařízení Rady (Euratom) č. 100/2021. Tato zpráva se věnuje pokroku dosaženému při vyřazování jaderných elektráren Kozloduj v Bulharsku, Bohunice na Slovensku a Ignalina v Litvě a při vyřazování zařízení jaderného výzkumu JRC v Belgii, Německu, Itálii a Nizozemsku. Společné výzkumné středisko k tomuto tématu prezentovalo také informace o připravované platformě pro sdílení zkušeností získaných z těchto projektů. CZ PRES seznámilo delegace s dokumentem „Šestiměsíční výhled – možný vývoj ruské války na Ukrajině“ projednávaným na IPCR pracovní skupině. Dokument shrnuje 8 možných scénářů zhoršení situace na Ukrajině během nadcházejících 6 měsíců. Scénář číslo čtyři, tedy reakce na CBRN („Chemical, Biological, Radiological and Nuclear“) incidenty plynoucí z války na Ukrajině, se dotýká působnosti PS AQG. Na poslední PS AQG v prosinci 2022 byly prezentovány dva návrhy Rozhodnutí Rady – rozhodnutí Rady o prodloužení statusu společného podniku uděleného Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH a rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti výhod udělených společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH. V listopadu 2022 se zástupci CZ PRES účastnili workshopu EK věnovanému zprávě vypracované v souladu s čl. 9 odst. 2 Směrnice o jaderné bezpečnosti. Výsledky workshopu – společná témata, jejichž implementace by měla být v budoucnu na úrovni Euratomu posílena a rozpracována – byly prezentovány na PS AQG.  Pracovní skupina se také věnovala návrhu rozhodnutí Rady o schválení postoje, který má Komise zaujmout jménem Euratomu na 33. zasedání konference energetické charty (pozice Euratomu k modernizaci Smlouvy o Energetické chartě). Tento návrh rozhodnutí byl projednáván společně s návrhem rozhodnutí Rady stanovující pozici EU k té samé otázce. Členské státy však s modernizací Smlouvy o Energetické chartě, jak byla v předchozích letech dojednána, nemohly vyslovit souhlas. K přijetí návrhů Rozhodnutí Rady za CZ PRES nedošlo.