Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2023

Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2023

Předsednictví PS AQG, stejně jako celé Rady EU, měly v roce 2023 Švédsko a Španělsko. Skupina se sešla, s výjimkou srpna, každý měsíc. Bodem, který se objevil na každém setkání zástupců členských států Euratomu, byla informace o aktuální situaci na Ukrajině, co se jaderné bezpečnosti a radiační ochrany týče. V průběhu roku 2023 připravila Evropská komise (EK) a Evropská zásobovací agentura několik prezentací k zabezpečení dodávek jaderného paliva pro evropská energetická a výzkumná jaderná zařízení v EU a o aktivitách vedoucích k diverzifikaci těchto dodávek do budoucna (licencování alternativního jaderného paliva od jiného dodavatele, než je Ruská federace).

Hlavním tématem švédského předsednictví byla příprava pozice Euratomu a členských států Euratomu pro účely společné 8. a 9. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která se uskutečnila v březnu 2023 ve Vídni. V únoru 2023 informovala Evropská komise delegáty členských států  o zkušenostech s uplatňováním nařízení (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu. Z provedeného průzkumu, hodnocení EK a zapojených stran vyplynulo, že nařízení splnilo a splňuje svůj účel a stanovené cíle, nicméně je vhodné jej upravit, aby odpovídalo vývoji v oblasti technologií a jaderného průmyslu. V prosinci roku 2023 přijala Evropská komise návrh nařízení Komise (Euratom) o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu a návrh rozhodnutí Rady, kterým má být toto nařízení Komise schváleno. Tyto dokumenty budou projednávány PS AQG v roce 2024. V první polovině roku 2023 představila EK čtvrtou zprávu o uplatňování směrnice Rady 2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole. Směrnice stanoví systém Společenství pro dozor nad přeshraniční přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a pro její kontrolu. Cílem Směrnice je zajistit odpovídající ochranu obyvatelstva a zajistit, že členské státy Euratomu jsou o přepravách informovány.

V průběhu celého roku informovala Evropská komise několikrát o pokroku při realizaci SAMIRA (Strategic Agenda for Medical Ionising Radiation Applications) akčního plánu. Komise informovala o proběhlých a probíhajících studií zadaných Komisí v oblastech spadajících do působnosti jak SAMIRA akčního plánu, tak celé PS AQG. Větší pozornost byla věnována studii EU jaderného ekosystému (Study on the European Nuclear Energy Ecosystem: Is It Fit for EU's Climate Objectives?). Studie má identifikovat hlavních překážky a příležitosti v jaderném sektoru, dostupnost technických, lidských kapacit a kompetencí, zdrojů financování, analyzovat klíčové aspekty dodavatelského řetězce atd. Společné výzkumné středisko (JRC) prezentovalo svůj pracovního programu na období 2023-2024 v oblasti jaderné bezpečnosti, nakládání s radioaktivním odpadem, radiační ochrany a budování kapacit. Součástí aktivit JRC je také výzkum týkající se technologií malých modulárních reaktorů, přičemž JRC se aktivně účastní práce dvou pracovních skupin „SMR pre-Partnership“. K tématu „European SMR pre-Partnership“ se EK, hlavně na základě zájmu členských států, několikrát vrátila. Prezentovala práci pěti pracovních skupin, které se zabývají tržními analýzami, identifikací budoucího potenciálu malých modulárních reaktorů, licencováním, financováním, dodavatelskými řetězci a oblastí výzkumu a vývoje. Informovala o výsledcích „SMR stakeholders forum“, které se uskutečnilo v říjnu 2023. JRC dále  informovalo o aktivitách v oblasti využití jaderné vědy v medicíně, včetně proběhlých i současných akcí na téma lékařských radioizotopů. Evropská zásobovací agentura prezentovala svou výroční zprávu pro rok 2022 zaměřenou zejména na oblast bezpečnosti dodávek, obohacení a konverzi uranu. Vydala také doporučení v oblasti EU politik a národních závazků, dodávek materiálů a služeb, zásob, řízení rizik a zadávání veřejných zakázek, a poprvé zahrnula také doporučení k radioizotopům pro lékařské účely. Evropská observatoř pro dodávky radioizotopů pro lékařské účely, jejichž cílem je především podpořit zajištění a udržitelnost dodávek radioizotopů v EU, shrnula svoje aktivity. Na počátku roku 2022 se vyskytly menší problémy s dodávkami radioizotopů v Belgii a Nizozemsku, přičemž polský reaktor byl schopen zabezpečit výrobu chybějících radioizotopů. Bylo zmíněno jednání observatoře, které proběhlo dne 28. března 2023 v Praze.

Hlavním tématem španělského předsednictví bylo projednání doporučení pro rozhodnutí Rady k obnovení dohody mezi Euratomem a KEDO do roku 2024.