Příklady událostí

Příklady událostí hodnocených podle Stupnice INES, zpracované v tabulce:

Hodnotící stupeň Popis typu události Příklad
INES 1 Anomálie od schváleného režimu, ale se zbývající významnou hloubkovou ochranou. K tomu může dojít v důsledku poruchy zařízení, lidské chyby nebo nedostatků postupů a mohou nastat v jakékoliv oblasti, kterou stupnice pokrývá, například provoz jaderné elektrárny, transport radioaktivního materiálu, manipulace s jaderným palivem a skladování odpadů. Mezi příklady patří: porušení technických podmínek nebo přepravních předpisů, nehody bez přímých důsledků, které odhalí nedostatky v organizačním systému nebo kultuře bezpečnosti, defekty v potrubí, menší než předpokládá kontrolní program.
INES 2 Nehoda s významným selháním bezpečnostních opatření, ale se zbývající dostatečnou hloubkovou ochranou k vypořádání se dodatečnými poruchami. To zahrnuje události, kde by skutečné události byly klasifikovány stupněm 1, ale odhalují významné dodatečné organizační nedostatky.

Mihama-2, jaderná elektrárna, Japonsko, 1991


Pickering A-B, jaderná elektrárna, Kanada, 2003

Událost, která vyústila v dávku pracovníkovi, překračující povolený roční limit nebo událost, která vede k přítomnosti významných množství radioaktivity uvnitř zařízení v prostorách, kde to projekt nepředpokládal, a které vyžadují nápravná opatření.
INES 3 Únik radioaktivních materiálů do okolí s následkem dávky pro kritickou skupinu v řádu desetin milisievertů Při takovém úniku nemusí být vnější ochranná opatření zapotřebí.

Vandellos, jaderná elektrárna, Španělsko, 1989

 

Davis Besse-1, jaderná elektrárna, USA, 2002

 

Paks, jaderná elektrárna, Maďarsko, 2002

Událost uvnitř zařízení sdůsledkem takového ozáření zaměstnanců, že by způsobilo akutní zdravotní následky nebo událost s výsledkem těžkého rozšíření kontaminace, například několika tisíc TBq aktivity uvolněné v sekundárním kontejnmentu, kde lze materiál vrátit do vyhovujících skladovacích prostor.
Nehoda, při níž by další porucha bezpečnostních systémů mohla vést k havarijním podmínkám, nebo situace, ve které by nebyly bezpečnostní systémy schopné zabránit havárii, pokud by nastaly určité iniciační události.
INES 4 Únik radioaktivních materiálu do okolí s následkem dávky pro kritickou skupinu v řádu nekolika milisievertů. S takovým rozsahem úniku by pravděpodobne obecně nebyly spojovány žádné vnejší ochranné zásahy s výjimkou místní kontroly potravin.

Windscale Pile, přepracovatelský závod, Velká Británie, 1973


Saint Laurent, jaderná elektrárna, Francie, 1980


Tokaimura, závod na výrobu paliva, Japonsko, 1999

Významné poškození zařízení. Taková havárie může zahrnovat poškození vedoucí k velkým potížím uvnitr zařízení, jako je částečné tavení aktivní zóny v energetickém jaderném reaktoru a srovnatelné události v zařízeních bez reaktoru.
Takové ozáření jednoho nebo více zaměstnanců, že je vysoká pravděpodobnost rychlého úmrtí.
INES 5 Únik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou stovek až tisíců TBq 131 I). Takový únik by pravděpodobně vyústil do částečného uplatnění protiopatření zahrnutých v místních havarijních plánech ke zmenšení pravděpodobnosti zdravotních následků.

Windscale Pile,Velká Británie, 1957

 

Three Mile Island, jaderná elektrárna,USA, 1979

Těžké poškození jaderného zařízení. Může to zahrnovat těžké poškození velké části aktivní zóny energetického reaktoru, velká havárie s kritičností, nebo velký požár či exploze uvolňující velké množství radioaktivity uvnitř zařízení.
INES 6 Únik radioaktivních materiálů do okolí (s aktivitou tisíce až desítky tisíc TBq 131 I). Takový únik by pravděpodobně vyústil do plného uplatnění protiopatření zahrnutých v místních havarijních plánech ke zmenšení pravděpodobnosti zdravotních následků. Kyštym, přepracovatelský závod, SSSR (nyní v Ruské Federaci), 1957
INES 7 Únik značné části radioaktivních materiálů z velkého zařízení (například z aktivní zóny energetického reaktoru) do okolí. Typicky obsahujících směs radioaktivních štěpných produktů s dlouhými i krátkými poločasy rozpadu (s aktivitou přesahující desítky tisíc TBq 131 I). Takový únik by vyústil do možnosti akutních zdravotních účinků; zpožděné zdravotní účinky v rozsáhlé oblasti s možností zasažení více než jedné země; dlouhodobé důsledky pro životní prostředí.

Černobyl, jaderná elektrárna, SSSR (nyní Ukrajina), 1986

 

Fukušima Daiiči, jaderná elektrárna, Japonsko, 2011

Příklady slouží pouze jako příklad pro ilustraci, nikoli pro srovnávání úrovnějaderné bezpečnosti jednotlivých zařízení.

Podrobnosti ke klasifikaci událostí najdete v příručce INES.