Sklad vyhořelého jaderného paliva Temelín

Plánovaná výstavba Skladu vyhořelého jaderného paliva (SVJP) Temelín je v souladu s usnesením vlády ČR č. 121/1997 ze dne 5. března 1997, kterým vláda ČR doporučila výstavbu skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech provozovaných jaderných elektráren. Výhodou této koncepce je vyloučení přepravy vyhořelého jaderného paliva mimo areál JE a využití stávajících lokalit JE bez nutnosti zásahu do nedotčené krajiny. Současně výstavba SVJP Temelín respektuje usnesení vlády ČR č. 487/2002, kterým byla schválena Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Vyhořelé jaderné palivo je v SVJP Temelín skladováno v suchých obalových souborech pro přepravu a skladování typu CASTOR 1000/19, ŠKODA 1000/19 a ŠKODA 1000/19M. SVJP Temelín má projektovanou kapacitu 1370 t TK (težkých kovů). V souvislosti s výstavbou a uváděním do provozu SVJP Temelín byly již provedeny následující kroky:

 • předložení oznámení záměru umístění SVJP v lokalitě jaderné elektrárny Temelín MŽP ČR (červenec 2003),
 • vypracování dokumentace vlivů záměru SVJP v lokalitě jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí a její předložení MŽP ČR (červenec 2004),
 • vypracování dokumentace podle doporučení Evropské komise č. 1999/829/Euratom, o provádění článku 37 Smlouvy o založení Euratomu (únor 2005), a její předložení k posouzení,
 • vypracování Zadávací bezpečnostní zprávy podle požadavků zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění a žádosti o vydání povolení k umístění stavby a jejich předložení SÚJB (únor 2005),
 • vypracování posudku o záměru stavby SVJP v lokalitě jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí a jeho předložení MŽP ČR (květen 2005),
 • veřejné projednání vlivu SVJP Temelín na životní prostředí (24. 8. 2005),
 • vydání souhlasného stanoviska MŽP ČR (23. 11. 2005),
 • vydání souhlasného stanoviska Evropské komise, týkající se plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v souvislosti s úpravami v lokalitě jaderné elektrárny Temelín v České republice v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu (24. 11. 2005),
 • vydání rozhodnutí SÚJB, kterým je povoleno společnosti ČEZ, a.s. umístit SVJP na pozemcích k. ú. Křtěnov, parcela č. 180/1, k. ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1, a k. ú. Temelínec, parcela č. 1044/3, Jihočeský kraj (29. 12. 2005),
 • vydání územního rozhodnutí OUPI KÚ - Jihočeský kraj o umístění stavby "Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín" na pozemcích parc. č. 180/1 v k. ú. Křtěnov, parc. č. 1053/1 v k. ú. Březí u Týna nad Vltavou a parc. č. 1044/3 v k. ú. Temelínec (25. 10. 2006), které v rámci odvolacího řízení MMR ČR zrušilo a vrátilo KÚ Jihočeského kraje k novému projednání,
 • výběr dodavatele obalových souborů pro první období provozu SVJP Temelín (prosinec 2006),
 • vydání územního rozhodnutí OUPI KÚ - Jihočeský kraj o umístění stavby "Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín" (24. 8. 2007), které v rámci odvolacího řízení MMR ČR zrušilo a vrátilo KÚ Jihočeského kraje k novému projednání,
 • vypracování Předběžné bezpečnostní zprávy v souvislosti s podáním žádosti o vydání povolení k výstavbě SVJP Temelín (leden 2008),
 • pokračování územního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí ke stavbě "Skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín" (8. 4. 2008)
 • vydání územního rozhodnutí OUPI KÚ - Jihočeský kraj, č. j. KUJCK 11265/2006 OREG/177 o umístění stavby "Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín" (14. 4. 2008),
 • potvrzení rozhodnutí OUPI KÚ - Jihočeský kraj o umístění stavby "Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín" a zamítnutí odvolání občanských združení MMR ČR podle § 90 odst. 5 správního řádu (18. 7. 2008),
 • vydání rozhodnutí SÚJB, kterým se povoluje výstavba SVJP Temelín v areálu Jaderné elektrárny Temelín (20. 8. 2008),
 • vydání stavebního povolení MPO na stavbu SVJP Temelín (11. 11. 2008) a zamítnutí rozkladů občanských združení "Jihočeské matky , o. s." a "V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín" (12. 2. 2009),
 • zahájení výstavby SVJP Temelín (březen 2009),
 • vydání povolení SÚJB k etapě uvádění SVJP Temelín do provozu (3. srpen 2010),
 • zahájení zkušebního provozu SVJP Temelín dne 9. září 2010 umístěním prvního obalového souboru zavezeného VJP do skladu,
 • vydání povolení SÚJB k provozu SVJP Temelín (prosinec 2011).

Sklad vyhořelého jaderného paliva

Obalový soubor CASTOR 1000/19 byl typově schválen pro železniční přepravy a pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných reaktorů typu VVER-1000 rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/ONRV/15338/2010 dne 21. 6. 2010, ve znění rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/ONRV/17752/2010 ze dne 23. 7. 2010. Po desetilétem období platnosti bylo toto rozhodnutí nahrazeno dalším rozhodnutím SÚJB o schválení typu čj. SÚJB/ONRV/7261/2012 ze dne 25. 5. 2012 s platností na dalších deset let provozu SVJP Temelín. Pro přepravu a skladování nových typů VJP byly rozhodnutími SÚJB o schválení typu schváleny obalové soubory  ŠKODA 1000/19 a ŠKODA 1000/19M.