Oblasti kontroly

Kontrolované skupiny systémů jaderných zařízení (JZ)  jsou následující:

I - primární část

B - bezpečnostní systémy

P - pomocné systémy I.O., II.O.

F – palivo - aktivní zóna

S - sekundární část

E - elektrosystémy

C - stavební část

A - ASŘ TP (SKŘ)

V - VZT

O - systémy pro nakládání s RaO

D - požární zařízení, diagnostické systémy a jiné

R - týká-li se více systémů, celého bloku, apod.

 

V rámci kontrol  jsou prověřovány také tyto oblasti:

KB - kultura bezpečnosti - prostředí s prioritou bezpečnost

ZJ - zajištění jakosti a v jeho rámci také:

RN - proces identifikace a řešení problémů/nesouladů

 

1. Provoz JZ

Tato oblast zahrnuje kontrolu a provádění činností přímo související s provozem. Zahrnuje spouštění, provoz na výkonu, odstávky, nastavování systémů. Proto se v jejím rámci hodnotí činnosti jako obsluha zařízení, monitorování a zaznamenávání jeho stavu za normálního provozu a v rámci přechodových stavů.

Kontroly zahrnují hodnocení plnění právních povinností držitele povolení při následujících činnostech (podoblasti):

1.1  Dodržování LaP.

V rámci kontrol v této podoblasti je prověřováno: dodržování limitních parametrů, bezpečnostních limitů, požadavků na provozuschopnost zařízení, provádění PK dle LaP (zejména jiných než odstávkových, jejichž provádění je prověřováno v rámci podoblasti 1.4), vedení záznamů o všech činnostech, dodržování obecných pravidel organizačních opatření v LaP, plnění ohlašovacích povinností dle LaP.

1.2  Dodržování provozních předpisů.

Cílem kontrol je prověřit, probíhá-li provoz v souladu s platnými provozními předpisy. Předmětem kontrol není prověřování správnosti a kvality provozních předpisů, tyto aspekty jsou prověřovány v rámci oblasti TaIP.

1.3  Udržování podmínek odstávek, opatření proti vniknutí čistého kondenzátu do PO a opatření proti přetlakování za studena.

Cílem kontrol je ověřit, zda jsou dodržována uvedená opatření, která jsou uvedena v provozních předpisech a dalších řídicích dokumentech provozovatele.

1.4  Připravenost zařízení a personálu k režimům s nižšími pořadovými čísly, k MKV (MSKS).

Souhrn zjištění z ostatních relevantních podoblastí.

1.5  Plánované testy FS a ES a jiné nestandardní testy.

Dodržení dokumentů popisujících způsob provedení testů, kontrola zahrnuje zejména tři oblasti: připravenost zařízení a personálu k testům, dodržení požadavků dokumentů, podle kterých jsou testy provedeny a splnění kritérií úspěšnosti testů.

1.6  Adekvátnost řešení abnormálních, případně havarijních stavů.

Kontrola dodržení požadavků provozních předpisů, podle kterých jsou tyto stavy řešeny. Výjimečně (pokud je inspektor přítomen na dozorně v době přechodových stavů), většinou hodnocení činností provozovatele při kontrole šetření souvisejících událostí.

1.7 Provádění experimentů na VR.


2.Údržba JZ

Tato oblast zahrnuje činnosti související s diagnostickou, prediktivní, preventivní nebo korektivní údržbou systémů, komponent a struktur JZ neboli udržování fyzického stavu zařízení. Zahrnuje také testování zařízení (včetně PK a PPK), kalibrace, PERZIK, PERIZ, speciální testy.

Kontroly zahrnují hodnocení plnění právních povinností držitele povolení při následujících činnostech:

2.1  Preventivní údržba a poúdržbové kontroly.

2.2  Opravy systémů a komponent, včetně následných testů s výjimkou PK dle LaP.

2.3  Opatření k zabránění pádu cizích předmětů do I.O.

2.4  Fyzický stav zařízení, udržování „pořádku“ a dalších podmínek – teplota, vlhkost, atp.

Zde je ověřován detailně prověřován stav systémů a jejich komponent.

 

3.Technická a inženýrská podpora JZ

Tato oblast posuzuje adekvátnost technické a inženýrské podpory. Kontroly zahrnují hodnocení plnění právních povinností držitele povolení při následujících činnostech:

3.1  Technická a dokumentační podpora provozu, odstávek, údržby, zkoušek.

Kontrolami je ověřována kvalita zpracování dokumentů, podle kterých probíhá provoz, údržba, odstávky (ne tedy v podoblasti 1.2), způsob udržování jejich aktuálnosti a správnosti. Zejména je prověřováno, jsou-li dokumenty vydávané provozovatelem v souladu s dokumenty, které byly úřadem schváleny, případně s dokumenty, na jejichž základě byla vydána úřadem provozovateli povolení.

3.2  Kontrola a řízení projektů a projektových změn (včetně jejich realizace a testování).

3.3  Aktivity související s dodávkami a činnostmi dodavatelů.

Kontrola zajištění činností, které mohou být zahrnuty v jiných oblastech a podoblastech a nejsou prováděny držitelem povolení, ale jeho dodavateli. Kontroly jsou zaměřeny jak na činnost dodavatelů, tak na činnosti provozovatele související s řízením a kontrolou dodavatelů. Včetně zajištění dodávek náhradních dílů a včetně aspektů technické bezpečnosti při všech dodavatelsky prováděných činnostech.

3.4  Šetření mimořádných událostí a zpětná vazba

Cílem kontrol je ověřit funkčnost smyčky zpětné vazby od způsobu hlášení a kategorizace událostí, přes adekvátnost jejich šetření a ukládání nápravných opatření ke stavu a způsobu plnění těchto opatření a naplnění hlavního cíle zpětné vazby – bránit vzniku velmi závažných událostí (havárií) a opakování událostí.

3.5  Příprava personálu

Cílem kontrol je prověřit, zda příprava personálu probíhá takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky na jeho kvalifikaci, praktické a teoretické znalosti, uvedené v požadavcích a návodech dozoru, včetně kvalifikace v oblasti technické bezpečnosti.

3.6  Soulad stavu JZ a jeho personálu s informacemi uvedenými v bezpečnostních zprávách

Kontroly, v jejichž rámci je hodnocena dokumentace, personál a zařízení z pohledu požadavků uvedených v jednom ze základních licenčních dokumentů.

3.7  Hlášení důležitých skutečností

3.8  Adekvátnost a využívání PSA

Kontrola správnosti a aktualizace modelů PSA a navazujících nástrojů založených na PSA. Kontrola využívání PSA při řízení provozních, údržbových a dalších činností.

 

4. Radiační ochrana

Tato funkční oblast pokrývá všechny činnosti související s radiační ochranou včetně zabezpečení zdrojů ionizujícího záření, s nakládáním s RaO a havarijní připraveností a je dělena do podoblastí:

4.1 Řízení a hodnocení radiační ochrany

Struktura a organizace RO, zavádění postupů RO, účinnost managementu a jeho odpovědnost z hlediska RO, optimalizace RO, indikátory RO a jejich hodnocení, samohodnocení provozovatele z hlediska RO (dle GS-G-1.3 A.25).

Plnění podmínek povolení SÚJB, plnění LaP, oznamování změn důležitých z hlediska RO, oznamování a šetření událostí důležitých z hlediska RO (kromě významných). Příprava odstávek aj. činností se zvýšeným rizikem ozáření. Zabezpečení zdrojů ionizujícího záření. ZDS a ZPS ZIZ.

Zajištění soustavného dohledu nad RO, zajištění lékařského dohledu, kvalifikace a školení pracovníků z hlediska RO. Vedení a archivace záznamů. Management jakosti z hlediska RO.

Namátková kontrola dodržování provozních předpisů a režimů v oblasti RO dle dokumentace držitele povolení – fyzická kontrola na pracovišti.

4.2 Monitorování osob a pracoviště

Plnění programů monitorování, vedení a archivace záznamů, šetření překročení monitorovacích úrovní, hodnocení radiační situace a osobních dávek. Funkčnost monitorů. Kontrola stanovených měřidel. (GS-G-1.3 A.26)

4.3 Uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí

Plnění programů monitorování výpustí a okolí, vedení a archivace záznamů, šetření překročení monitorovacích úrovní, hodnocení ozáření reprezentativní osoby. Uvolňování předmětů a pevných látek do ŽP. Funkčnost monitorů. Kontrola stanovených měřidel.

Předávání relevantních údajů SÚJB. Porovnání s výsledky nezávislého monitorování výpustí a okolí. (GS-G-1.3 A.27, A28)

4.4 Nakládání s radioaktivními odpady

4.5 Havarijní připravenost

 

5. Přeprava JM a RL, nakládání s JM včetně FO

Tato funkční oblast pokrývá přepravy jaderných materiálů a radioaktivních látek, další činnosti související s nakládáním s jadernými materiály a fyzickou ochranou. Oblast přeprav JM a RL zahrnuje Dodržování podmínek rozhodnutí a LaP, dodržování přepravních předpisů, dodržování požadavků havarijního řádu a adekvátnost řešení abnormálních event. havarijních stavů a zpětná vazba a je dělena do podoblastí:

5.1  Evidenci a kontrolu JM

5.2  Všechny aspekty fyzické ochrany včetně autorizace vstupů

5.3  Přepravy JM a RL

5.4  Kontrola vývozu a dovozu jaderných položek