Schválení typu

SCHVÁLENÍ TYPU PODLÉHAJÍ

podle § 137 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. a § 11 odst. 1 vyhlášky č. 379/2016 Sb. 

 • obalové soubory (OS) pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky 
  • typu IP-1, IP-2, IP-3 a A pro přepravu štěpné látky, s výjimkou vyjmuté štěpné látky 
  • pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu 
  • typu B(U), B(M) a C (pro přepravu radioaktivní látky zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A1, nebo pro přepravu radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A2 nebo pro přepravu štěpné látky) 
  • pro přepravu radioaktivní nebo štěpné látky vyžadující vícestranné schválení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 
  • typu D určený k ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu vzniklého jeho přepracováním a 
  • typu S určený ke skladování radioaktivní nebo štěpné látky, včetně radioaktivního odpadu, a to pro radioaktivní látku zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A1, nebo pro radioaktivní látku jiné než zvláštní formy, jejíž aktivita převyšuje hodnotu A
 • radioaktivní látky zvláštní formy (SF) a
 • radioaktivní látky s malou rozptýlitelností (LD) 

Další podrobnosti ke způsobu schvalování typu OS jsou uvedeny v následující tabulce:

Typ OS

Způsob schvalování typu

Legislativní základ

OS pro vyjmuté zásilky

Neschvaluje se, ale přepravce musí mít k dispozici dokumentaci dokazující, že OS splňuje požadavky na příslušný OS

§ 9 odst. 4 písm. b) AZ a následně § 4 odst. 3 písm. a) a b) V 379 + § 141 odst. 1 písm. b) AZ a následně např. část 1.7.3 ADR

OS typu IP-1, IP-2, nebo IP-3 pro přepravu RL, které nejsou ŠL

Neschvaluje se, ale přepravce musí mít k dispozici dokumentaci dokazující, že OS splňuje požadavky na příslušný OS

§ 9 odst. 4 písm. b) AZ a následně § 4 odst. 3 písm. a) a c) V 379 + § 141 odst. 1 písm. b) AZ a následně např. část 1.7.3 ADR

OS typu IP-1, IP-2, nebo IP-3 pro přepravu ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/IF-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS a země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. a) V 379

OS pro přepravu méně než 0,1 kg UF6, který není štěpnou látkou

Neschvaluje se, ale přepravce musí mít k dispozici dokumentaci dokazující, že OS splňuje požadavky na příslušný OS

§ 9 odst. 4 písm. b) AZ a následně § 4 odst. 3 písm. a) a b) V 379 + § 141 odst. 1 písm. b) AZ a následně např. část 1.7.3 ADR

OS pro přepravu UF6, který není štěpnou látkou a má hmotnost 0,1 kg a více [identifikační označení např.

CZ/XXX/H(U)-96, nesplňuje-li normu

ISO 7195:2005 (resp. 7195:2019), pak CZ/XXX/H(M)-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS a v případě, že OS nesplňuje normu ISO 7195:2005 (resp. 7195:2019), při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. b) V 379

OS pro přepravu UF6, který je štěpnou látkou a má hmotnost 0,1 kg a více [identifikační označení např. CZ/XXX/H(U)F-96, nesplňuje-li normu ISO 7195:2005 (resp. 7195:2019), pak CZ/XXX/H(M)F-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS a při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. b) V 379

OS typu A pro přepravu RL, které nejsou ŠL

Neschvaluje se, ale přepravce musí mít k dispozici dokumentaci dokazující, že OS splňuje požadavky na příslušný OS

§ 9 odst. 4 písm. b) AZ a následně § 4 odst. 3 písm. a) V 379

§ 141 odst. 1 písm. b) AZ a následně část 1.7.3 ADR

OS typu A pro přepravu ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/AF-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS a při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. a) V 379

OS typu B(U) pro přepravu RL, které nejsou ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/B(U)-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS typu B(U) pro přepravu ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/ B(U)F-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS a při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS typu B(M) pro přepravu RL, které nejsou ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/B(M)-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS, při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS typu B(M) pro přepravu ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/ B(M)F-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS, při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS typu C pro přepravu RL, které nejsou ŠL [identifikační označení např.CZ/XXX/ C-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS typu C pro přepravu ŠL [identifikační označení např. CZ/XXX/CF-96]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS, při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. c) V 379

OS spadající do přechodných opatření vyžadujících vícestranné schválení dle mezinárodních smluv [identifikační označení např. CZ/XXX/B(U)-85]

Schvaluje země původu konstrukčního typu OS, při mezinárodní přepravě i země, jichž se přeprava týká

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. d) V 379

OS typu D pro ukládání VJP nebo OJP nebo RaO

Není určen k přepravě, v ČR schvaluje SÚJB

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. e) V 379

OS typu S pro skladování RL nebo ŠL nebo RaO

Není určen k přepravě, v ČR schvaluje SÚJB

§ 137 odst. 1 písm. a) a odst. 6 AZ

+ § 11 odst. 1 písm. f) V 379

VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ SCHVÁLENÍ TYPU OBALOVÝCH SOUBORŮ PRO PŘEPRAVU RADIOAKTIVNÍ NEBO ŠTĚPNÉ LÁTKY

podle § 137 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb. 

Pokud byl obalový soubor vyroben nebo uveden na trh v některém z členských států Euratomu, v Turecku nebo v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s právními předpisy tohoto státu, uznávají se výsledky zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují srovnatelnou úroveň, jakou vyžaduje tento zákon, a pokud jsou tato zjištění k dispozici Úřadu. Tento výrobek se považuje za odpovídající schválenému typu výrobku podle tohoto zákona.

Poznámka: Pokud je zemí původu obalového souboru některá země – signatář mezinárodních modálních smluv ADR, COTIF/RID a ICAO/Příloha 18/Doc 9284 a která současně není zemí podle § 137 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., není nutné schvalovat Státním úřadem pro jadernou bezpečnost konstrukční typ obalového souboru typu B(U) (nepodléhá-li daný obalový soubor současně přechodným opatřením) a konstrukční typ obalového souboru typu C.

Naopak, konstrukční typ každého obalového souboru, který podléhá přechodným opatřením vyžadujícím vícestranný souhlas podle některého z modálních předpisů ADN, ADR, ICAO, IMDG a COTIF/RID, musí být před použitím daného OS na našem území schválen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

V souvislosti s brexitem to v případě obalových souborů uvedených na trh ve Velké Británii, které budou využívány v ČR, znamená, že:

 1. OS typu IP-1, IP-2, IP-3 a A  (pro přepravu radioaktivních látek, které nejsou štěpnými látkami) se neschvalují;
 2. OS typu IP-1, IP-2, IP-3 a A  (pro přepravu štěpných látek, v identifikačním označení se objeví písmeno „F“) se schvalují v každém státě, tj. je nutné jejich schválení Státním úřadem pro jadernou bezpečnost;
 3. OS typu B(U) a C (pro přepravu radioaktivních látek, které nejsou štěpnými látkami) schvaluje země původu konstrukčního typu a ostatní země (signatáři mezinárodních dohod jako jsou ADN, ADR, ICAO, IMDG a COTIF/RID), včetně ČR, toto schválení uznávají. Tohle je i případ OS typu B(U) schválených ve Velké Británii;
 4. OS typu B(U) a C (pro přepravu štěpných látek, v identifikačním označení se objeví písmeno „F“) schvaluje každá země sama; tj. je nutné jejich schválení Státním úřadem pro jadernou bezpečnost;
 5. OS typu B(M) a OS podléhající přechodným opatřením schvalují všechny země, kterých se plánovaná přeprava tímto OS týká; tj. je nutné jejich schválení Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

POVINNÉ VÍCESTRANNÉ SCHVÁLENÍ TYPU OBALOVÝCH SOUBORŮ PRO PŘEPRAVU RADIOAKTIVNÍ NEBO ŠTĚPNÉ LÁTKY

podle § 137 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb.   

Obalový soubor pro přepravu radioaktivní nebo štěpné látky a radioaktivní látka s malou rozptýlitelností podléhající vícestrannému schválení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, podléhají schválení typu Úřadem též v případě, že byl jejich typ již schválen obdobným způsobem příslušným orgánem některého z členských států Euratomu, Turecka nebo některého ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v nichž byly vyrobeny nebo uvedeny na trh. Výsledky zjištění provedené v těchto státech se uznávají, pokud zaručují srovnatelnou úroveň, jakou vyžaduje tento zákon, a pokud jsou tato zjištění k dispozici Úřadu. 

Takovým případem jsou např. obalové soubory typu B(U) schválené v souladu s Pravidly pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů IAEA Safety Series No. 6, edice 1973, 1973 (ve znění změn a doplňků), 1985 a 1985 (ve znění změn a doplňků z roku 1990). Tyto obalové soubory musí být podle Úmluvy o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), vyhlášené pod č. 102/2011 Sb. m. s. schváleny multilaterálně, tedy pro použití v České republice i Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

URČENÍ TYPU OBALOVÉHO SOUBORU PODLE RADIOAKTIVNÍHO OBSAHU

 

Radioaktivní obsah

Typ obalového souboru

Požadavky podle vyhlášky
č. 379/2016 Sb.

Prázdné obalové soubory

Obalové soubory pro vyjmuté zásilky 

Obecné požadavky na obalové soubory a radioaktivní zásilky:

Příloha č. 1, Část I, odstavce 7. – 18., 22

Příloha č. 3, odstavce 19. - 27.

Neozářený přírodní anebo ochuzený U neozářené přírodní Th

Radioaktivní látky v omezeném množství

Radioaktivní látky tvořící součást přístroje nebo výrobku

UF6, který není štěpnou látkou, méně než 0,1 kg

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA I (pevný) 

Typ IP-1 

Požadavky na průmyslové zásilky:

Příloha č. 1, Část I, odstavce 23. - 30.

Příloha č. 3, odstavce 17. - 22.

Tabulka č. 1 přílohy č. 3 

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA I (kapalný) 

Typ IP-2 

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA II (pevný) 

Typ IP-2 

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA II (kapalný) 

Typ IP-3 

Látka s nízkou hmotnostní aktivitou skupiny LSA III 

Typ IP-3 

Povrchově kontaminovaný předmět skupiny SCO I 

Typ IP-1 

Povrchově kontaminovaný předmět skupiny SCO II 

Typ IP-2 

Radioaktivní látky do aktivity A1 pro radioaktivní látky zvláštní formy 

Typ A 

Požadavky na radioaktivní zásilky typu A:

Příloha č. 1, Část I, odstavce 35. - 51.

Radioaktivní látky do aktivity A2 pro radioaktivní látky jiné, než zvláštní formy 

Radioaktivní látky do aktivity stanovené v rozhodnutí o typovém schválení 

Typ B(U)

Požadavky na radioaktivní zásilky typu B(U):

Příloha č. 1, Část I, odstavce 52. - 66.

Typ B(M) 

Požadavky na radioaktivní zásilky typu B(M)

Příloha č. 1, Část I, odstavce 67. - 68.

Radioaktivní látky do aktivity stanovené v rozhodnutí o typovém schválení, zejména pro leteckou přepravu 

Typ C 

Požadavky na radioaktivní zásilky typu C:

Příloha č. 1, Část I, odstavce 69. - 72.

Štěpné látky do aktivity stanovené v rozhodnutí o typovém schválení

Obalové soubory pro
štěpné látky

Požadavky na radioaktivní zásilky obsahující štěpné látky: Příloha č. 1, Část I, odstavce 73. - 86.

UF6 do aktivity stanovené v rozhodnutí o typovém schválení

Obalové soubory pro UF6

Požadavky na radioaktivní zásilky obsahující UF6: Příloha č. 1, Část I, odstavce 31. - 34.

 

ZKOUŠENÍ OBALOVÝCH SOUBORŮ A RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK ZVLÁŠTNÍ FORMY

Aby obalový soubor pro přepravu radioaktivních materiálů nebo radioaktivní látka zvláštní formy mohly být typově schváleny, musí být podrobeny mechanickým, teplotním a tlakovým zkouškám. Náročnost těchto zkoušek, které simulují případné nehody při přepravě, závisí na druhu a aktivitě radioaktivního obsahu pro který byl obalový soubor vyroben a na jeho typu. SÚJB typově schválí obalový soubor pouze po kladném posouzení bezpečnostní dokumentace, prokazující, že po provedení předepsaných zkoušek s daným typem obalového souboru zůstanou radioaktivní materiály v obalovém souboru zachovány v podkritickém stavu, že radioaktivní obsah z obalového souboru neunikne a že zůstane zachována jeho stínící schopnost. 

K provádění zkoušek obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání radioaktivních materiálů nebo radioaktivních látek zvláštní formy, jejich prototypů, modelů nebo maket, byla rozhodnutím SÚJB určena do 1. ledna 2016. Zkušebna obalových souborů  a radioaktivních látek zvláštní formy Litoměřice, která je organizačním útvarem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Pracoviště zkušebny se nachází v areálu ÚRAO Richard u Litoměřic. Citovaným rozhodnutím je zkušebna určena k vydávání osvědčení o splnění relevantních požadavků na vlastnosti zkoušených výrobků podle vyhlášky č. 379/2016 Sb. resp. Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (IAEA Safety Standards, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Specific Safety Requirements No. SSR-6, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012). Toto osvědčení může být přílohou k žádosti jako dokumentace zkoušek podle § 12 vyhlášky č. 379/2016 Sb.. 

Pro obalové soubory, které nelze z fyzikálních důvodů podrobit zkouškám (rozměry nebo hmotnost převyšují možnosti zkušebny a nelze vyrobit model), může být dokumentace zkoušek nahrazena dokumentací výpočtů, které byly provedeny oprávněnými osobami a expertně posouzeny. Pro takové obalové soubory je rovněž možné vyhledat zkušebnu resp. odborný orgán v zahraničí. 

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TYPU

Podrobnosti k žádosti o schválení typu (obsah, přikládaná dokumentace) jsou uvedeny v Příloze č.2 zákona č. 263/2016 Sb.  

Vydání rozhodnutí o typovém schválení je zpoplatněno v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., níže jsou uvedeny výše poplatků za určený typ rozhodnutí o schválenítypu: 

1a)  typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren (VS 107101)
  
100 000 Kč 
1b)  typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů (VS 107102)
  
100 000 Kč 
1c)  typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny (VS 107103)
  
50 000 Kč 
1d)  typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumné jaderné reaktory (VS 107104)
  
10 000 Kč 
1e)  typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky (VS 107105)
  
5 000 Kč 
1f)  v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e) (VS 107106) 1 000 Kč 
2b)  ostatních zdrojů ionizujícícho záření (radioaktivních látek SF a LD) (VS 107202) 1 000 Kč 

Poplatek za vydání rozhodnutí lze zaplatit kolkovou známkou na podané žádosti nebo převodem na účet v ČNB číslo 3711-1824001/0710 (IBAN: CZ22 0710 0037 1100 0182 4001). Jako variabilní symbol se doporučuje použít identifikační číslo (IČ) žadatele. 

SEZNAMY

PŘÍKLAD ZKOUŠEK OBALOVÉHO SOUBORU TYPU B(U)

Mechanická zkouška: 

 • Volný pád z výšky 9 m na neúhybnou podložku 
 • Volný pád na kolmou tyč dlouhou 0,2 m o průměru 0,15 m z výšky 1 m 
 • Volný pád tělesa hmotnosti 500 kg na obalový soubor z výšky 9 m 

Tepelná zkouška při teplotě 800 oC po dobu 30 minut 

Tlaková zkouška: 

 • 15 m pod hladinou vody (150 kPa) po dobu 8 hodin 
 • 200 m pod hladinou vody (2 Mpa) po dobu 1 hodiny (pro A > 105 A2
 • 0,9 m pod hladinou vody (9 kPa) po dobu 8 hodin (pro štěpné materiály). 

Další informace k problematice schvalování typů na kontaktní adrese:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Oddělení nakládání s RAO a VJP
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

e-mail: transport@sujb.cz