Stanovisko č. 4 k NTD A.S.I.

Stanovisko SÚJB č. 4 k použitelnosti NTD  A.S.I. sekce I „ Svařování zařízení a potrubí jaderných  elektráren typu VVER“,  identifikační číslo NDT ASI-I-Z-01/10

V roce 2009 byla na základě využití dosavadních zkušeností a praxe v tuzemsku a v zemích EU i s využitím nových vědeckých a technických poznatků zpracována revize Normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů, Sekce I „ Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER“, identifikační číslo po revizi NTD ASI-I-Z-01/10.

Revize tohoto dokumentu byla projednána:

  1. na odborném semináři „ Svařování v jaderné energetice IV“ ve dnech 20. – 22. 04 2009, jednání se zúčastnili zástupci ČEZ, a.s., zástupci všech rozhodujících dodavatelů ČEZ, a.s. a kromě ITI Praha i zástupci všech autorizovaných osob (AO). Připomínky vznesené na tomto semináři byly do revize NDT A.S.I. zahrnuty,
  2. upravený dokument A.S.I, Sekce I byl postoupen k projednání a připomínkám všem členům komise pro svařování NTD ASI, ČEZ, a.s., všem AO a SÚJB, vznesené připomínky byly s autory projednány a zahrnuty do revize,
  3. na závěrečném připomínkovém řízení, konaném dne 1. 12. 2009 v Brně za účasti všech AO, ČEZ, a.s., ÚNMZ a ČSÚ s.r.o. Ostrava. Vznesené připomínky byly na jednání projednány a schválen text konečných úprav revize dokumentu NTD A.S.I, Sekce I, označená identifikačním číslem ASI-I-Z-01/10.

Na základě uvedených skutečností je možno připomínkové řízení tohoto dokumentu považovat za ukončené.

SÚJB doporučuje použití NTD ASI-I-Z-01/10 pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER dle § 2 písm. i) zákona č.18/1997 Sb., zařazená do bezpečnostních tříd dle § 12 vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., pro přípravu, provádění, kontrolu a dokumentování svářečských prací při výrobě a montáži nových zařízení a potrubí, při výrobě a montáži či instalaci náhradních dílů a při opravách a rekonstrukcích zařízení a potrubí provozovaných JE.

Toto stanovisko je adekvátní stanoviskům SÚJB, vydávaných v ediční řadě „Bezpečnost jaderných zařízení“ v kategorii „Modrá obálka se zeleným pruhem“, ve které jsou uveřejňovány dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti, které mají charakter doporučení a návodů, jež obsahově navazují a konkretizují požadavky obecně závazných právních předpisů vydávaných v oblasti jaderné bezpečnosti. Dokumenty této kategorie nejsou závazné, jejich dodržování však napomáhá realizaci právních norem na úseku jaderné bezpečnosti.