Stanovisko SÚJB č. 3 k použitelnosti NTD A.S.I.

NTD A.S.I. sekce I „ Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER“, identifikační číslo NDT ASI-I-Z-5/07

V roce 2007 byla na základě využití dosavadních zkušeností a praxe v tuzemsku a v zemích EU i s využitím nových vědeckých a technických poznatků zpracována revize Normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů, Sekce I „ Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER“, identifikační číslo po revizi NTD ASI-I-Z-5/07, která m.j. nově definuje činnost akreditované organizace, aplikuje rozsah a působnost autorizované osoby v oblasti svařování v souladu s požadavky vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. a to včetně nového způsobu certifikace svářečského personálu.

Revize tohoto dokumentu byla projednána:

  1. na odborném semináři „ Svařování v jaderné energetice“ ve dnech 25. – 27. 04 2007 a jednání se zúčastnili zástupci ČEZ, a.s. a zástupci všech rozhodujících dodavatelů ČEZ, a.s. Připomínky vznesené na tomto semináři byly do revize NDT A.S.I. zahrnuty,
  2. na jednání v SÚJB dne 29.10.2007, vznesené připomínky byly do revize NDT A.S.I. zahrnuty,
  3. konečná verze tohoto dokumentu, upravená podle připomínek SÚJB byla dne 13.11. 2007 předána e-mailem všem členům komise pro svařování A.S.I.. ke schválení. Vznesené připomínky byly vedením komise přijaty nebo s odborným zdůvodněním neakceptovány.

Na základě uvedených skutečností je možno připomínkové řízení tohoto dokumentu považovat za ukončené.

Případné změny, které mohou být vyvolány zavedením tohoto dokumentu do praxe (jako doporučené alternativy k původním předpisům PK 1514-72 a OP 1513-72). budou realizovány jednou ročně formou dodatku, eventuelně provedeny další revize v tříletých periodách.

SÚJB doporučuje použití NTD ASI-I-Z-5/07 pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER dle § 2 písm. i) zákona č.18/1997 Sb., zařazená do bezpečnostních tříd dle § 33 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb., pro přípravu, provádění, kontrolu a dokumentování svářečských prací při výrobě a montáži nových zařízení a potrubí, při výrobě a montáži či instalaci náhradních dílů a při opravách a rekonstrukcích zařízení a potrubí provozovaných JE.

NTD A.S.I. sekce V „Zkoušky materiálů“, identifikační číslo NDT ASI-V-Z-5/07

Normativně technická dokumentaceAsociace strojních inženýrů, Sekce V „Zkoušky materiálů“, identifikační číslo NTD ASI-V-Z-5/07 byla doposud vydaná jako Pr – tedy prozatímní (2005).Připomínkové řízení k tomuto dokumentu probíhalo formou veřejného projednávání v roce 2006 a vzniklé připomínky byly zapracovány do textu nové verze dokumentu.

V souvislosti s vyhláškou č.309/2005 Sb. byly provedeny všechny potřebné úpravy a doplnění.

Po kontrole platnosti norem, na které je v textu Sekce V odkazováno, byl dokument projednán a schválen komisí A.S.I. pro destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Poznámky, připomínky a návrhy na doplnění a aktualizaci terminologie členů komise pro destruktivní a nedestruktivní zkoušky A.S.I. budou zpracovány a uplatněny v rámci revize, která se uskuteční v dohodnutém intervalu podle statutu A.S.I.

Po posouzení SÚJB konstatuje, že NTD ASI-V-Z-5/07 obsahuje základní požadavky pro destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů, svarů a návarů tlakových nádob, potrubí a armatur, těsnících uzlů, technologických uzlů a technologických celků jaderných energetických zařízení a doporučuje použití NTD ASI-V-Z-5/07 pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER dle § 2 písm. i) zákona č.18/1997 Sb., zařazená do bezpečnostních tříd dle § 33 odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb., pro projektování, konstruování, výrobu, montáž, provoz a opravy těchto zařízení.

Toto stanovisko je adekvátní stanoviskům SÚJB, vydávaným v ediční řadě „Bezpečnost jaderných zařízení“ v kategorii „Modrá obálka se zeleným pruhem“, ve které jsou uveřejňovány dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti, které mají charakter doporučení a návodů, jež obsahově navazují a konkretizují požadavky obecně závazných právních předpisů vydávaných v oblasti jaderné bezpečnosti. Dokumenty této kategorie nejsou závazné, jejich dodržování však napomáhá realizaci právních norem na úseku jaderné bezpečnosti.