Stanovisko SÚJB k NTD A.S.I.: Svařování, pevnost, životnost, materiály potrubí JE VVER

Stanovisko SÚJB k použitelnosti NTD A.S.I. po revizi v r. 2005

V souvislosti s vydáním Vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. byla v Normativně technické dokumentaci A.S.I. Sekce I až Sekce IV provedena úprava textu příslušných článků k dosažení shody s touto vyhláškou. Identifikační čísla Sekce I až Sekce IV byla po této úpravě doplněna symbolem R/05 :

 • Normativně technická dokumentace A.S.I. „Svařování a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Sekce I“, Identifikační číslo NTD ASI-I-Z-5/01-R/05
 • Normativně technická dokumentace A.S.I. „Charakteristiky materiálů pro zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Sekce II“, Identifikační číslo NTD ASI-II-Z-5/01-R/05
 • Normativně technická dokumentace A.S.I. „Hodnocení pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Sekce III, přílohy C, D, F, G“, Identifikační číslo NTD ASI-III-Z-5/01-R/05
 • Normativně technická dokumentace A.S.I. „Hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Sekce IV“, Identifikační číslo NTD ASI-IV-Z-5/04-R/05

SÚJB doporučuje použití NTD ASI-I-Z-5/01-R/05, NTD ASI-II-Z-5/01-R/05, NTD ASI-III-Z-5/01-R/05 a NTD ASI-IV-Z-5/04-R/05 pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER, zařazená do bezpečnostních tříd dle ustanovení § 2i) zákona č. 18/1997 Sb. a § 33 vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb. pro :

 1. hodnocení pevnosti aparátů, potrubí a jejich podpěr, které byly projektované, vyrobené, kontrolované, montované a uvedené do provozu dle norem bývalého SSSR, Normativně technické dokumentace bývalé RVHP, bývalých československých státních norem a jiných technických norem, dále pro aparáty, potrubí a jejich podpěry opravené nebo vyrobené na výměnu podle původních nebo nových projektů,
 2. prokazování životnosti, provozní bezpečnosti a spolehlivosti aparátů, potrubí a jejich podpěr a pro stanovení předpokladů a podmínek jejich licencování k dalšímu provozování nad jejich původně projektovanou dobu technického života,
 3. vypracování dokumentace podle přílohy k zákonu č. 18/1997 Sb. část B až F pro oblast průkazů pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren, kterou je povinen držitel povolení podle § 13 odst. (3) písmeno d) zákona č. 18/1997 Sb. předložit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,
 4. výběr materiálů a přídavných materiálů pro svařování k výrobě a opravě zařízení a potrubí typu VVER,
 5. stanovení podmínek, za kterých je možné nové materiály a nové přídavné materiály pro svařování zařadit do seznamu materiálů použitelných pro výrobu a opravy zařízení a potrubí typu VVER,
 6. hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí JE typu VVER v rámci předprovozních bezpečnostních zpráv.
 7. k přípravě, provádění, kontrole a dokumentování svářečských prací při výrobě, montáži, údržbě a rekonstrukcích jaderných zařízení.

SÚJB doporučuje připravit do konce roku 2006 ve spolupráci s autorizovanou osobou revizi dokumentace A.S.I. „Svařování a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Sekce I“, Identifikační číslo NTD ASI-I-Z-5/01-R/05.