Oddělení monitorování a krizového řízení

Oddělení monitorování a krizového řízení (OMKŘ) je odborný útvar řízený vedoucím oddělení, který je přímo podřízen ředitelce sekce radiační ochrany. OMKŘ zajišťuje plnění úkolů úřadu pro potřeby krizového řízení ČR a zvládání radiačních mimořádných událostí a kontrolní a správní činnosti v oblasti zvládání radiačních mimořádných událostí držitelů povolení podle zákona č. 263/2016 Sb.

Oddělení monitorování a krizového řízení:

 • plní funkci pracoviště krizového řízení úřadu a styčného místa ČR,
 • organizačně a metodicky zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení úřadu a zodpovídá za nakládání s dokumenty označovanými „zvláštní skutečnosti“ podle zákona č. 240/2000 Sb.,
 • technicky a organizačně zajišťuje nepřetržitou provozuschopnost pracoviště pro příjem informací o vzniku mimořádných událostí a jejich vyhlášení podle z. 263/2016 Sb., pracoviště krizového řízení podle z. 240/2000 Sb., a pracoviště pro příjem informace o nálezech nebo důvodných podezření z nálezů chemických a biologických zbraní ve znění příslušných zákonů,
 • zajišťuje realizaci a aktualizaci krizového plánu,
 • zpracovává postupy pro činnost členů Krizového štábu SÚJB,
 • organizačně zajišťuje činnost Krizového štábu,
 • připravuje, koordinuje a vyhodnocuje havarijní cvičení SÚJB
 • posuzuje v určeném rozsahu části bezpečnostní dokumentace jaderných zařízení a pracovišť IV. kategorie z hlediska zajištění zvládání radiační mimořádné události vnitřní havarijní plány a další dokumentaci k zvládání radiační mimořádné události (podle vyhlášky č. 359/2016 Sb.) jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie,
 • kontroluje zajištění zvládání radiační mimořádné události JZ, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti; podílí se na kontrolní činnosti ostatních pracovišť se zdroji ionizujícího záření z hlediska zajištění zvládání radiační mimořádné události,
 • provádí hodnocení v souladu s vyhláškou č. 359/2016 Sb. SÚJB předávaných plánů prověřování připravenosti k odezvě a hodnocení provedených nácviků a havarijních cvičení jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie.

Zvládání radiační mimořádné události

Zvládání radiační mimořádné události je systém postupů a opatření k zajištění analýzy a hodnocení radiační mimořádné události včetně dopadů, připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, odezvy na radiační mimořádnou událost a nápravy stavu po radiační havárii.

OMKŘ z hlediska zvládání radiační mimořádné události zajišťuje zejména následující činnosti:

 • schvalování vnitřních havarijních plánů jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie,

 • kontrolování havarijní připravenosti jaderných zařízení pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti; podílí se na kontrolní činnosti ostatních pracovišť se zdroji ionizujícího záření z hlediska zajištění havarijní připravenosti,

 • nepřetržitou provozuschopnost pracoviště pro příjem informací o vzniku mimořádných událostí a jejich vyhlášení,

 • příjem a distribuci protokolů o vyhlášení mimořádné události v oblasti své kompetence i jejich hodnocení,

 • řízení činnosti celostátní radiační monitorovací sítě za obvyklé radiační situace a mezinárodní výměna příslušných dat; aktuální radiační situace: https://sujb.gov.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

OMKŘ pro potřeby krizového řízení zajišťuje zejména následující činnosti:

 • nepřetržitou provozuschopnost pracoviště krizového řízení Úřadu a zodpovídá za nakládání s dokumenty označované "zvláštní skutečnosti",

 • zpracovává krizový plán Úřadu,

 • organizace činnosti Krizového štábu SÚJB a příslušná technická podpora

Monitorování radiační situace

Oddělení monitorování a krizového řízení v oblasti monitorování radiační situace:

 • koordinuje činnost radiační monitorovací sítě České republiky, včetně zabezpečení mezinárodní výměny dat o radiační situaci,
 • v rámci řízení monitorování radiační situace při vzniku nehodové expoziční situace zahajuje havarijní monitorování,
 • podílí se na tvorbě výroční zprávy o monitorování radiační situace na území České republiky,
 • zpracovává národní program monitorování,
 • ve spolupráci s dalšími pracovníky SÚJB administruje databázi Monitorování radiační situace (MonRaS)

OMKŘ dále zajišťuje

 1. činnost související s řešením následujících projektů vědy a výzkumu

  • vývoj a zavedení pokročilých systémů pro modelování šíření radionuklidů v životním prostředí,

  • vývoj zdrojových členů jaderných elektráren pro potřeby Krizového štábu SÚJB,

  • vývoj programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků vážných havárií a

 2. nepřetržitou provozuschopnost pracoviště krizového řízení a pracoviště pro příjem informací o nálezech nebo důvodných podezření z nálezů chemických a biologických zbraní ve znění příslušných zákonů.

V uvedených oblastech činnosti OMKŘ spolupracuje s příslušnými sekcemi a odbory úřadu, a to podle náplně a rozsahu jejich působnosti.