Metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k aplikační garanci v programu THÉTA 2

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 320 ze dne 3. května 2023. Program bude realizován v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále také „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací”), v pozdějším znění, Smlouvou o fungování Evropské unie 2012/C 326/01 (článek 107), nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, zejm. čl. 25, 28, 29 (dále také „Nařízení“), v pozdějším znění, Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie 2022/C 414/01, C 7388 z 28. října 2022 (dále také „Rámec“) a dalších souvisejících předpisů.

Program THÉTA je rozdělen na tři podprogramy: PP1 – výzkum ve veřejném zájmu, PP2 – energetické technologie pro konkurenceschopnost a PP3 – technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost může zajišťovat roli aplikačního garanta na projekty v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jejichž výstupy najdou uplatnění při výkonu státní správy SÚJB.

Podání žádosti o aplikační garanci

Žádosti o aplikační garanci se podávají Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) nejpozději do jednoho kalendářního měsíce ode dne vyhlášení veřejné soutěže. V tomto období se SÚJB nebude k přijímaným žádostem vyjadřovat. Poté budou na výzvu SÚJB probíhat bilaterální schůzky se žadateli, kteří podali svou žádost řádně a včas. SÚJB si vyhrazuje právo uskutečnit bilaterální schůzky pouze s vybranými žadateli a právo odmítnout udělení aplikační garance bez předchozí bilaterální schůzky.

Žádost o aplikační garanci musí být písemná, a to buď v listinné, nebo elektronické podobě. Žádost musí být doručena na adresu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, oddělení strategie, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha, případně na elektronickou adresu: theta@sujb.cz.

Povinné náležitosti žádosti

Žádost o aplikační garanci musí obsahovat:

 • Identifikaci žadatele
 • Název projektu a jeho cíle
 • Popis vazby projektu na prioritní cíle
 • Způsob řešení včetně předběžného harmonogramu výstupů a mezivýstupů
 • Způsob a míru zapojení aplikačního garanta do projektu
 • Využití výstupů pro aplikačního garanta
 • Návrh řešení užití autorských práv k výstupu projektu.

Postup vyřizování žádosti

Podané žádosti eviduje oddělení strategie. Po uplynutí lhůty jednoho kalendářního měsíce ode dne vyhlášení veřejné soutěže oddělení strategie zhodnotí, které žádosti obsahují všechny povinné náležitosti a ty postoupí příslušnému řediteli sekce.

Ředitel sekce rozhodne o konání bilaterálních schůzek. Po uskutečnění všech plánovaných bilaterálních schůzek, zpravidla do dvou kalendářních měsíců ode dne vyhlášení veřejné soutěže, ředitel sekce rozhodne, zda žádosti vyhoví či nikoliv. Při udělení aplikační garance vydá příslušný ředitel sekce dokument Vyjádření o aplikační garanci. Na udělení aplikační garance není žádný právní nárok. SÚJB si vyhrazuje právo od již udělené aplikační garance odstoupit. SÚJB nenese náklady, které jsou spojeny s posuzováním výzkumného projektu navrženého k řešení v rámci programu, ani náklady vzniklé při procesu řešení výzkumného projektu a následného uplatnění výsledku výzkumu v praxi.

Náležitosti Vyjádření o aplikační garanci

Dokument Vyjádření o aplikační garanci bude obsahovat následující náležitosti:

 • Identifikaci žadatele a název projektu
 • Identifikaci aplikačního garanta
 • Identifikaci osob vystupujících jménem aplikačního garanta i žadatele v průběhu projektu
 • Způsob a míru zapojení aplikačního garanta do projektu
 • Vyjádření vůle aplikačního garanta využívat hlavní výstup projektu včetně popisu způsobu jeho využití
 • Datum a podpis ředitele sekce SÚJB
 • Datum a podpis zástupce žadatele

Formulář žádosti