Podatelna

Podatelna Státního úřadu pro jadernou bezpečnost slouží k přijímání úředních dokumentů v listinné i digitální podobě.

Adresa podatelny pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat je:

Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
.

Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě je: podatelna@sujb.cz.

Podatelna je pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat přístupná pro veřejnost v provozní době podatelny:

Pondělí 7:45 - 11:00, 12:00 - 16:00
Úterý 7:45 - 11:00, 12:00 - 15:15
Středa 7:45 - 11:00, 12:00 - 16:00
Čtvrtek 7:45 - 11:00, 12:00 - 15:15
Pátek 7:45 - 11:00, 12:00 - 13:45

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit podatelně na těchto přenosných technických nosičích dat:

 1. CD
 2. DVD

Maximální velikost zprávy předávané v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny, včetně příloh, může být 10 MB.

Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat v následujících datových formátech:

 1. jde-li o statický textový dokument a statický kombinovaný textový a obrazový dokument Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005),
 2. jde-li o statický obrazový dokument
  • Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),
  • Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),
  • Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918),
 3. jde-li o dynamický obrazový dokument
  • Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818),
  • Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172),
  • Graphics Interchange Format (GIF),
 4. jde – li o zvukový dokument
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
  • Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM),
 5. jde-li o databázi Extensible Markup Language Document (XML), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD),
 6. jde-li o účetní záznam v elektronické podobě, jehož obsahem je elektronická faktura, Information System Document (ISDOC) verze 5.2 a vyšší nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebudou podatelnou přijaty. 

V případě doručení dokumentu v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny podatelna odesílateli potvrdí doručení datové zprávy na jeho adresu elektronické pošty (je – li ze zprávy zjistitelná). Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy,
 • číslo jednací, které bylo doručenému dokumentu přiděleno spisovou službou.

Příjem datových zpráv v elektronické podatelně je nepřetržitý, potvrzení o doručení datové zprávy je odesíláno v provozní době podatelny SÚJB. 

Dokumenty v digitální podobě lze podatelně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost doručovat i prostřednictvím datové schránky

Identifikátor datové schránky: me7aazb 

Datová zpráva doručená prostřednictvím datové schránky se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem může být jedna či více příloh ve formátech:

 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 10 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel, je – li znám, na nedostatky upozorněn a poučen o možnosti jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud odesílatel neodstraní nedostatky ani v dodatečné lhůtě a obsah dokumentu nebude poskytovat dostatečný podklad pro vyřízení, Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebude k takovému dokumentu přihlížet. 

Úřad nezpracovává  doručený dokumentu v digitální podobě, u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (tj. počítačový vir) a současně z něj nelze zjistit odesílatele dokumentu. Je – li odesílatel znám, je na nedostatky upozorněn a poučen o možnosti jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud odesílatel neodstraní nedostatky ani v dodatečné lhůtě, Státní úřad pro jadernou bezpečnost datovou zprávu zničí. 

Pokud je součástí doručeného dokumentu v digitální podobě elektronický podpis, který je v době doručení dokumentu neplatný a není-li současně připojeno časové razítko, které bylo vytvořeno před okamžikem zneplatnění certifikátu, uvědomí podatelna SÚJB o této skutečnosti odesílatele dokumentu a požádá jej o opětovné zaslání dokumentu s platným elektronickým podpisem.