Defektoskopie - ověřování zásahové instrukce (dříve havarijní cvičení)

       Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost u držitelů povolení provádějících defektoskopii

                                         s  uzavřenými radionuklidovými zdroji na přechodných pracovištích.

                                                                       (§ 156 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb.)

                                                                               Ověřování zásahové instrukce

                                                                                     (dříve havarijní cvičení)

 

§ 16 odst. 3 vyhlášky SÚJB č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události, stanoví držitelům povolení povinnost ověřovat nácvikem zásahové instrukce pro vykonávání činností při používání zdrojů ionizujícího záření na přechodných pracovištích na území ČR, na nichž se provádí defektoskopie s mobilním defektoskopem obsahujícím uzavřený radionuklidový zdroj („URZ“), a to v periodě jednou za čtyři roky.

V návaznosti na tento bod se doba čtyř let stanovuje od nabytí platnosti zákona č. 263/2016 Sb., tedy od 1. 1. 2017. Pokud tedy nebylo ověření zásahových instrukcí provedeno v předchozích letech, rok 2020 je prvním rokem, kdy je nutné ověření zásahových instrukcí praktickým nácvikem provést.

Záznam o hodnocení nácviku zásahových instrukcí musí být předán SÚJB (ideálně na příslušná regionální centra) nejpozději do 31. března následujícího roku 2021. Současně budou tyto informace zařazeny do zprávy o „Hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany“ v souladu s § 54 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

§ 17 odst. 2 vyhlášky SÚJB č. 359/2016 Sb. stanoví také povinnost držitelům povolení ověřovat funkčnost technických prostředků, systémů a přístrojů při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovištích, kde je stanoveno kontrolované pásmo, a to jedenkrát za 12 měsíců. Jedná se o prověření funkčnosti technických prostředků určených k aktivaci zasahujících osob pro řízení a provádění zásahu a k varování osob nacházejících se na pracovišti a technických prostředků určených k vyrozumění o radiační mimořádné události. Záznamy o ověření technických prostředků musí být uchovávány u držitele povolení po dobu tří let.