Dozor nad radiační ochranou

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává ze zákona, kromě jiného, také řadu činností v oblasti radiační ochrany, t.j. ochrany zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky ionizujícího záření.

Jedná se zejména o:

  • státní správu a dozor v oblasti radiační ochrany, a to v celé škále pracovišť se zdroji ionizujícího záření: od jaderných zařízení přes pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji až po zubní rentgeny, včetně typového schvalování zdrojů ionizujícího záření, nakládání s radioaktivními odpady a uvádění radionuklidů do životního prostředí,

  • sledování, posuzování a usměrňování ozáření osob, včetně ozáření z radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a ozáření za havarijních situací,

  • koordinaci činnosti celostátní radiační monitorovací sítě, včetně zabezpečení mezinárodní výměny dat o radiační situaci,

  • celostátní evidenci zdrojů ionizujícího záření a celostátní evidenci profesního ozáření, tedy ozáření, kterému jsou pracovníci vystaveni v souvislosti s výkonem svého povolání,

  • prosazování předpisů radiační ochrany, včetně ukládání opatření k nápravě a pokut.