Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing

Osoby, které na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost (dále také „Úřad“) vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost mohou oznámit podezření o možném protiprávním jednání, k němuž na Úřadě došlo nebo má dojít. Úřad tedy vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznámení lze podat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému popsaného níže nebo Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím formuláře dostupného zde https://oznamovatel.justice.cz/

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou s účinností od 1. srpna 2023 příslušnými osobami, které přijímají a posuzují oznámení a navrhují opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu, určeny Mgr. Miroslava Leflerová a Ing. Lenka Babická

Oznámení lze podat

1. Zasláním v listinné podobě na adresu

Miroslava Leflerová

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1

nebo

Lenka Babická

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1

2. Vložením do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb.“ a je umístěna v prostorách vestibulu před recepcí v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Listinná oznámení je třeba označit textem: „Pouze k rukám příslušné osoby“. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

3. Zasláním na e-mailovou adresu prosetrovatel@sujb.cz

4. Ústním sdělením na telefonním čísle + 420 221 624 454 (Miroslava Leflerová) nebo +420 221 624 733 (Lenka Babická)

5. Na oznamovatelovu žádost též osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.