Hodnotící konference CNS potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Ve dnech 14. - 25. dubna 2008 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnila v pořadí 4. Hodnotící konference k Úmluvě o jaderné bezpečnosti (Convention on Nuclear Safety; CNS).

Úmluva o jaderné bezpečnosti (dále jen CNS) byla přijata na půdě MAAE ve Vídni dne 17. 6. 1994 a vstoupila v platnost 24. 10. 1996. ČR ji podepsala 20. 9. 1994 (dnes má CNS 65 signatářů). Smluvními stranami CNS (61) je kromě všech států provozujících jaderné elektrárny i celá řada dalších zemí a mezinárodních organizací. V rámci EU se jedná o všechny členské státy a Euratom. Cílem CNS bylo smluvní strany právně zavázat k udržování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, a to zejména na základě bezpečnostních standardů MAAE.

V tříletých intervalech jsou pořádány Hodnotící konference, kterým předchází vydání tzv. Národní zprávy, v níž každý stát popíše soulad svého přístupu k otázkám jaderné bezpečnosti s jednotlivými články CNS. Národní zprávy ČR jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách SÚJB i prostřednictvím webu MAAE.

V rámci vzájemného hodnocení si pak jednotlivé strany CNS pokládají doplňující dotazy, na které je písemně odpovídáno. Celý proces vrcholí právě na Hodnotící konferenci, během níž jsou státy rozděleny do šesti skupin (pro země provozující jaderné reaktory je rozhodující jejich počet, ostatní jsou rozřazovány do jednotlivých skupin podle abecedy), ve kterých probíhá další vzájemné hodnocení. Toto uspořádání, kdy jednotlivé skupiny tvoří jak státy jaderné elektrárny provozující (v každé skupině jsou vždy nejméně 4), tak neprovozující, včetně států, které např. deklarují odklon od jaderné energetiky, umožňuje objektivně posoudit, zda daná země vyhovuje všem závazkům z CNS vyplývajícím. Česká republika byla zařazena do skupiny s Argentinou, Austrálií, Chorvatskem, Indií, Irskem, Litvou, Mali, Ruskou Federací a Singapurem.

Česká republika na 4. Hodnotící konferenci obhájila, že výkon státního dozoru nad provozem obou jaderných elektráren v Dukovanech i Temelíně, stejně jako jejich provozování, probíhá v souladu se všemi požadavky CNS. Při národní presentaci ČR byla největší pozornost věnována probíhající modernizaci (digitalizaci) systémů kontroly a řízení (SKŘ) na jaderné elektrárně Dukovany (EDU) a otázce dlouhodobého provozu EDU včetně řízeného stárnutí a postupného zvyšování výkonu. Diskutován byl i systém zpětné vazby provozních zkušeností, problematika lidského faktoru a zajištění lidských zdrojů. Na pořad jednání přišlo také téma kultury a řízení bezpečnosti.

Více informací k CNS včetně závěrečného shrnutí 4. Hodnotící konference naleznete na webových stránkách MAAE.