Informace o zátěžových testech na českých JE

Dne 31.10.2011 byly držitelem povolení (ČEZ, a.s.) předány "Závěrečné zprávy" týkající se zátěžových testů na českých jaderných elektrárnách.  SÚJB zahájil posuzování a tvorbu "Národní zprávy", která bude předána evropské Komisi. Evropská rada, v reakci na havárii jaderné elektrárny (JE) Fukushima v Japonsku, deklarovala, že „bezpečnost všech JE v EU by měla být znovu posouzena na základě komplexního a transparentního zhodnocení rizika („zátěžové testy“), viz též náš článekSkupina evropských jaderných regulátorů (ENSREG) a Evropská Komise určily rozsah a formu těchto testů. Je zajištěno plné zapojení členských států a využití dostupných analýz, zejména od Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA), jejíž je ČR členem. Zhodnocení provádí nezávislé národními úřady jaderného dozoru. Jejich výsledky a vyvolaná následná opatření budou sdělena Komisi a ENSREGu a budou zveřejněny. Evropská rada zhodnotí prvotní nálezy koncem roku 2011, na základě zprávy z Komise“. Z návrhů WENRA předložených na plenárním zasedání ENSREG ve dnech 12. – 13.5.2011 se Evropská Komise a členové ENSREG shodli na „výchozí nezávislé technické definici zátěžových testů“ a na způsobu jejich provedení na JE v Evropě.  Definice "zátěžových testů": Zátěžové testy jsou v této fázi definovány jako cílené přehodnocení bezpečnostních rezerv JE ve světle událostí, které se staly na JE Fukushima, tedy extrémní přírodní události vážně ohrožující bezpečnostní funkce a vedoucí k těžké havárii.  Toto přehodnocení zahrnuje:

 • zhodnocení odezvy JE na soubor extrémních situací a jejich případného souběhu
 • zhodnocení preventivních a zmírňujících opatření zvolených na základě filozofie ochrany do hloubky: iniciační události, následná ztráta bezpečnostních funkcí, zvládání těžkých havárií

Při těchto extrémních situacích je předpokládána postupná ztráta jednotlivých úrovní ochrany do hloubky, bez ohledu na pravděpodobnost této ztráty. Přehodnocení bude pro každou posuzovanou elektrárnu obsahovat informace o její odezvě a účinnosti preventivních opatření, uvede případná slabá místa a možné mezní podmínky pro každou z uvažovaných extrémních situací. Technický rozsah „zátěžových testů“:

 • Inicializační události
  • zemětřesení 
  • záplavy
 • Důsledek ztráty bezpečnostních funkcí od jakékoliv možné iniciační události na území elektrárny
  • výpadek elektrického napájení, včetně úplné ztráty pracovních, rezervních i havarijních zdrojů - station blackout (SBO) 
  • dlouhodobá ztráta koncového jímače tepla - ultimate heat sink (UHS) 
  • kombinace obou
 • Problematika řízení těžkých havárií  
  • opatření pro předcházení a zvládání ztráty funkce chlazení aktivní zóny 
  • opatření pro předcházení a zvládání ztráty funkce chlazení bazénu skladování paliva 
  • opatření pro předcházení a zvládání ztráty integrity kontejnmentu 

Body b) a c) nejsou omezeny pouze na zemětřesení a tsunami, k jakým došlo ve Fukushimě: záplavy budou zahrnuty bez ohledu na jejich původ. Navíc budou zahrnuty i velmi špatné povětrnostní podmínky. Posouzení důsledků ztráty bezpečnostních funkcí je relevantní také v případě, jestliže je situace vyvolaná nepřímými iniciačními událostmi, jako například poruchy v energetické síti s vlivem na střídavé rozvody napájení nebo lesní požár či pád letadla. Předpoklady 

Podmínky, do kterých se elektrárna dostane, představují nejnepříznivější stavy, do kterých se elektrárna může dostat. Zvážovány jsou všechny provozní stavy včetně odstávky na výměnu paliva. Je předpokládáno, že jsou současně zasaženy všechny reaktory a sklady vyhořelého paliva v dané lokalitě. Do úvahy je vzato možné zhoršení podmínek v okolí lokality.

Pozornost bude věnována: 

 • automatickým akcím; 
 • činnostem provozního personálu, specifikovaným v havarijních provozních předpisech 
 • jakýmkoliv dalším plánovaným opatřením v oblasti prevence, zvládání a potlačení následků havárií 

Průběh a výsledky: 

Do dnešního dne byly zpracovány všechny kapitoly hodnotících reportů, probíhá hodnocení závažnosti jednotlivých rizik. Bylo potvrzeno, že neexistují žádná taková rizika, která by vyžadovala přijímání jakýchkoli okamžitých opatření.

National Progress Report

O výsledcích budeme veřejnost podrobně informovat.