Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2020

Za chorvatského předsednictví představila EK dvě zprávy - druhou zprávu o pokroku v provádění směrnice Rady 2011/70/Euratom a inventáři radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nacházejí na území Společenství, a výhledu do budoucna a třetí zprávu o provádění směrnice Rady 2006/117/EURATOM o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech. Evropský účetní dvůr seznámil zástupce členských států Euratomu se zvláštní zprávou č. 03/2020 „Komise přispívá k jaderné bezpečnosti v EU, ale její přístup je potřeba aktualizovat.“ K této zprávě přijalo chorvatské předsednictví závěry Rady. V první polovině roku 2020 se členské státy také zabývaly přípravami na 8. hodnotící konferenci Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Tato však byla z důvodů spojených s onemocněním COVID-19 přesunuta na rok 2021.

Za německého předsednictví byly přijaty dlouho projednávané návrhy právních předpisů, a to nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013, nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013, a nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (s jejich přijetím bylo nutné vyčkat na dosažení pokroku při vyjednávání víceletého finančního rámce). Zástupci členských států Euratomu se zabývali také přípravami na 7. hodnotící konferenci Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady. Generální ředitelka Zásobovací agentury Euratomu seznámila PS AQG s výroční zprávou agentury za rok 2019 a s analýzou dostupnosti jaderného paliva na úrovni EU z hlediska bezpečnosti dodávek.