Hodnocení provozně-bezpečnostních ukazatelů

Protože těžiště výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou spočívá v hodnocení a posuzování činností na jaderném zařízení a jejich výsledků, hodnotí SÚJB každoročně dosaženou úroveň jaderné bezpečnosti provozu jaderných elektráren pomocí provozně-bezpečnostních ukazatelů. 
Základy souboru těchto ukazatelů byly vypracovány počátkem devadesátých let a prvním hodnoceným rokem byl rok 1991 v jaderné elektrárně Dukovany. Ukazatele, uváděné v materiálech IAEA, byly modifikovány pro české (původně československé) podmínky. Pět ukazatelů je shodných s ukazateli používanými WANO (World Association of Nuclear Operators). Následující poznatky a zkušenosti, získané z pravidelných vyhodnocení, vyústily do revize souboru v roce 1997 - 1998, při které byl soubor ukazatelů dále rozšířen. Rok 2003 byl prvním rokem, kdy bylo provedeno hodnocení provozně-bezpečnostních ukazatelů i pro jadernou elektrárnu Temelín. 
SÚJB shromažďuje v průběhu kalendářního roku soubor dat, jehož zdrojem jsou jednak informace, které předává dozoru provozovatel jaderné elektrárny, jednak vlastní zjištění z kontrolní činnosti inspektorů SÚJB.
Provozně-bezpečnostní ukazatele hodnotí čtyři oblasti provozu jaderné elektrárny:

  1. Významné události, 
  2. Provoz bezpečnostních systémů, 
  3. Těsnost bariér, 
  4. Radiační ochranu. 

Souhrnný dokument zveřejňuje SÚJB každoročně jako přílohu své výroční zprávy (připojené dokumenty jsou ve formátu .pdf):