Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva Dukovany (MSVP Dukovany) je užíván pro dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-440 provozovaných v Jaderné elektrárně Dukovany. Vyhořelé jaderné palivo je zde skladováno v obalových souborech typu CASTOR 440/84. Celková kapacita meziskladu je 60 kusů obalových souborů pro 600 t TK (těžkých kovů).

Zkušební provoz MSVP Dukovany proběhl v době od prosince 1995 do ledna 1997, v souladu s rozhodnutím SÚJB č. 245/95. Na něj plynule navázal provoz, povolený rozhodnutím SÚJB č. 29/97. V současnosti je MSVP Dukovany provozován v souladu s rozhodnutím  SÚJB čj.SÚJB/ONRV/24217/2020 ze dne 15. 12. 2020. Toto rozhodnutí je vykonatelné od 1. 1. 2021 a navazuje tak na předešlé rozhodnutí SÚJB, kterého platnost skončila dne 31. 12. 2020. V souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, je povolení vydáno na dobu neurčitou.

Použité obalové soubory CASTOR 440/84 jsou typově schváleny pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva, přičemž toto rozhodnutí SÚJB je vydáváno na období přibližně 10 let. Rozhodnutím SÚJB č. 10973/2005 ze dne 30. 6. 2005 byl obalový soubor CASTOR 440/84 typově schválen pro železniční přepravy a pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných reaktorů typu VVER-440. Po desetilétem období platnosti bylo toto rozhodnutí nahrazeno dalším rozhodnutím SÚJB o schválení typu čj. SÚJB/ONRV/25380/2015 s platností na dalších deset let provozu MSVP Dukovany.

Dne 8. března 2006 byl za přítomnosti zástupců SÚJB, ČEZ, a. s., dodavatele obalových souborů CASTOR 440/84 společnosti GNS mbH ze SRN, kraje Vysočina a dalších pozvaných hostů slavnostně zavezen poslední obalový soubor s vyhořelým jaderným palivem do MSVP Dukovany (viz obr.). VJP bude v souladu se schválenou vládní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a VJP skladováno ve skladu až do doby výstavby hlubinného úložiště, do kterého bude poté převezeno, přebaleno do úložných obalových souborů a uloženo (tj. trvale umístěno). V areálu jaderné elektrárny Dukovany byl již vybudován koncepčně identický nový sklad VJP, jehož kapacita je dostatečná pro skladování zbylého VJP z jaderné elektrárny Dukovany, které vzniklo a vznikne po dobu jejího celkového provozu. Obdobná technologie skladování VJP se používá i v jaderné elektrárně Temelín.

obrázek budovy skladu