Provádění a hodnocení kontrol

Velmi důležitou součástí dozoru nad jadernou bezpečností je kontrolní činnost. Jejím cílem je prověřit, zda kontrolované subjekty dodržují jak požadavky platného Atomového zákona (č. 263/2018 Sb.) a předpisů souvisejících, tak i požadavky SÚJB, které jsou zakotveny zejména v podmínkách vydávaných rozhodnutí.

Kontrolními pracovníky jsou v úseku jaderné bezpečnosti inspektoři jaderné bezpečnosti, jejichž hlavním sídlem je budova SÚJB v Praze. SÚJB má dvě skupiny inspektorů v nejdůležitějších lokalitách jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně.

Kontrolní činnost je organizována především v pololetních plánech kontrol, které jsou zpracovány na základě znalostí o podmínkách provozu jaderných zařízení.

Základní rozdělení oblastí kontrol i jejich hodnocení je následující:

  1. PROVOZ
  2. ÚDRŽBA
  3. TECHNICKÁ PODPORA
  4. RADIAČNÍ OCHRANA
  5. JADERNÉ MATERIÁLY

Kontroly jsou prováděny jako specializované, zaměřené na jednu oblast, systém nebo zařízení, a pravidelné, prováděné při každodenních pochůzkách inspektorů v dané lokalitě. Podle situace na zařízení jsou nad rámec plánu prováděny kontroly zaměřené na řešení konkrétní problematiky. Mimořádné kontroly jsou provedeny například pro zhodnocení připravenosti zařízení před vydáním povolení k jednotlivým etapám uvádění zařízení do provozu nebo k provozu nebo prošetření neobvyklé události.

Jednotlivé oblasti jsou dále členěny do podoblastí tak, aby hodnocení, vycházející ze závěrů kontroly, co nejlépe vyjadřovalo stav jaderného zařízení.

Z výsledků jednotlivých kontrol je vytvořeno hodnocení kontrolovaného subjektu v dané oblasti, vyjádřené v kategoriích:

Kategorie 1: Pozornost je důsledně zaměřena na dodržení požadavků na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Programy, postupy a předpisy poskytují efektivní kontrolu. Nápravná opatření jsou technicky řádná, souhrnná, a úplná. Problémy jsou včas řešeny s důsledným využitím analýz kořenových příčin, které jdou do hloubky.

Kategorie 2: Pozornost je zaměřena na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Programy, postupy a předpisy poskytují nutnou kontrolu aktivit, ale mohou se vyskytovat i některé nedostatky. Výsledky analýz kořenových příčin (rout cause) jsou uplatňovány tak, že nápravná opatření jsou většinou efektivní, přesto se může stát, že některá nápravná opatření nejsou kompletně dořešena.

Kategorie 3: Pozornosti věnovaná jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je na nízké úrovni. Programy, postupy nebo předpisy neposkytují dostatečnou kontrolu aktivit v důležitých oblastech. Vyšší počet méně závažných problémů naznačuje, že nápravná opatření nejsou včasná. Analýzy kořenové příčiny nejdou dostatečně do hloubky.

Kategorie N: Neexistují dostatečné informace k hodnocení stavu z důvodů neexistujících aktivit držitele povolení nebo nedostatečné kontrolní činnosti ze strany SÚJB.

Výsledky provedených kontrol jsou pravidelně hodnoceny komisí pro hodnocení kontrolní činnosti, která jedenkrát za měsíc prodiskutuje podklady inspektorů. Dvakrát ročně je pak vytvořeno souhrnné hodnocení jaderného zařízení nebo jiných kontrolovaných osob.

Přehledy důležitých zjištění z kontrolní činnosti jsou pravidelně uváděny ve výročních zprávách SÚJB, které najdete ZDE.