Terminologie

Radioaktivním odpadem je věc, která je radioaktivní látkou nebo předmětem nebo zařízením ji obsahujícím nebo jí kontaminovaným, pro kterou se nepředpokládá další využití a která nesplňuje podmínky stanovené  zákonem č. 263/2016 Sb. pro uvolňování radioaktivní látky z pracoviště. 

Nakládáním s radioaktivním odpadem se rozumí jeho:

  • shromažďování,
  • třídění,
  • zpracování,
  • úprava,
  • skladování a
  • ukládání.

Shromažďování a třídění radioaktivního odpadu

  • Radioaktivní odpad nebo jeho směsi s jinými látkami je v místě jeho vzniku sbírán zejména podle použitých způsobů zpracování a úpravy, a pokud je to technicky možné a zdůvodnitelné, i tříděn.
  • Radioaktivní odpad nebo jeho směsi s jinými látkami je tříděn podle použitých způsobů zpracování a úpravy. Třídění se provádí podle fyzikálních a chemických vlastností.

Zpracování radioaktivního odpadu znamená, že využitelné látky se v co největší možné míře oddělují a vracejí k opětnému použití tak, aby množství zbylých odpadů a radioaktivního odpadu bylo co nejmenší.

Úprava radioaktivního odpadu je prováděna proto a takovým způsobem, aby byla zajištěna jeho bezpečná přeprava, skladování a a uložení podle příslušných podmínek přijatelnosti.Úprava radioaktivního odpadu se obvykle provádí zpevněním a vpravením odpadu do obalového souboru.

Skladování je předem časově omezené umístění RAO do určených prostorů, objektů nebo zařízení.

Ukládání je trvalé umístění RAO do prostorů, objektů nebo zařízení bez úmyslu jejich dalšího přemístění.