Nakládání s radioaktivním odpadem (RAO)

V České republice probíhá nakládání s RAO (terminologie) a vyhořelým jaderným palivem (dále VP) v souladu s Koncepcí schválenou vládou ČR. Koncepce (tj. koncepce a způsob nakládání dle terminologie Společné úmluvy a vnitrostátní politika a vnitrostátní program dle terminologie Směrnice Rady 2011/70/Euratom) je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů při nakládání s VP a RAO (jejichž původcem jsou jak jaderná zařízení, tak i pracoviště se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví, výzkumu a průmyslu). Koncepce byla v letech 2010-2014 aktualizována tak, aby odpovídala současné situaci v oblasti nakládání s RAO, stavu přípravy hlubinného úložiště (dále HÚ), legislativním změnám, programovým dokumentům vlády a z mezinárodním zkušenostem a trendům. Dalšími motivy pro provedení aktualizace Koncepce byly požadavky Směrnice Rady 2011/70/Euratom a doporučení MAAE a OECD/NEA. Návrh aktualizované Koncepce schválila vláda 15. prosince 2014. Aktualizovaná Koncepce byla, po ukončení procesu Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA), schválena usnesením vlády ČR č. 852/2017 ze dne 29. listopadu 2017. V důsledku požadavku EK na doplnění ukazatelů výkonnosti při provádění Koncepce a posouzení nákladů na národní program proběhla v roce 2019 další aktualizace Koncepce a aktuálně platný dokument byl projednán a schválen vládou usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019.

Požadavky na nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem jsou definovány v Hlavě IV. atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) a ve vyhlášce SÚJB č. 377/2016 Sb.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb. a od 1. 1. 2017 v souladu s § 208 písm. o) atomového zákona, každoročně zveřejňuje zprávu o hospodaření s radioaktivními odpady v ČR (viz níže).

Mezinárodní závazky

Česká republika je signatářem Společné úmluvy o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO. V souladu se závazky vyplývajícími z přistoupení ke Společné úmluvě Česká republika vypracovala pro účely hodnotícího zasedání smluvních stran již šestou Národní zprávu ČR ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO, ve které je popsán systém nakládání s VP a RAO v rozsahu požadovaném vybranými články Společné úmluvy. Současně tato zpráva obsahuje průkaz plnění závazků Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Na národní úrovni slouží Národní zpráva jako zdroj aktuálních, veřejně dostupných informací o způsobu nakládání s VP a RAO ve všech zařízeních spadajících pod režim Společné úmluvy. Na základě výsledků všech hodnotících zasedání smluvních stran Společné úmluvy a stávající praxe lze konstatovat, že v České republice je nakládání s VP a RAO plně v souladu s články Společné úmluvy.

Úprava radioaktivního odpadu

V JE Dukovany i v JE Temelín je kapalný RAO (radioaktivní koncentrát) fixován do bitumenu, tedy do formy vhodné pro uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde dochází ke smísení koncentrátu s bitumenem za současného odpaření vody. Vzniklý produkt je plněn do 200 l sudů. Zpracování semikapalného radioaktivního odpadu (ionexů a kalů) probíhá metodou jeho fixace do geopolymerní matrice a plnění výsledného produktu do 200 l sudů. Pevný RAO je nízkotlace lisován do sudů o objemu 200 l, nebo spalován, taven a vysokotlace lisován v zahraničí.

V ÚJV Řež, a. s. je upravován kapalný RAO (koncentrát) i pevný RAO (po slisování) cementací do sudů.

Ukládání radioaktivního odpadu

Pro zajišťování činností spojených s ukládáním RAO byla Ministerstvem průmyslu a obchodu zřízena státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Náklady na činnosti spojené s ukládáním RAO a VP jsou hrazeny z jaderného účtu, na který, dle atomového zákona, odvádějí příslušné finanční prostředky původci těchto odpadů a to ve výši stanovené nařízením vlády, přičemž jaderný účet je součástí státních finančních aktiv a pasiv a spravuje jej Ministerstvo financí. Tímto způsobem je zajištěno, že náklady na uložení dnes vyprodukovaných odpadů nebudou přenášeny na budoucí generace.

V České republice jsou v současné době provozována prostřednictvím SÚRAO tři úložiště radioaktivního odpadu (dále ÚRAO), a to ÚRAO Dukovany, ÚRAO Richard a ÚRAO Bratrství.

Hlubinné úložiště

Dalším ÚRAO, kterého provoz je plánován po roce 2065, je hlubinné úložiště pro RAO nesplňující podmínky přijatelnosti již provozovaných ÚRAO a pro VP po jeho prohlášení za RAO. Od roku 2012 se SÚJB ve svých výročních zprávách (část I., kap. 3.1.3) pravidelně vyjadřuje ke stavu jeho přípravy.  Dne 12. 9. 2014 byla mezi SÚJB a SÚRAO podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti vývoje hlubinného úložiště. SÚJB a SÚRAO budou podle této Dohody:

  1. v rámci své působnosti, vymezené příslušnými právními předpisy, konzultovat koncepční a bezpečnostní aspekty při přípravě HÚa výsledky vzájemných konzultací zohledňovat při přípravě a v návrhu programu výzkumu a vývoje v této oblasti,
  2. spolupracovat v rozsahu, který dovolí existující právní prostředí, při posuzování postupů a výsledků dosažených SÚRAO v oblasti přípravy HÚ, spolu s dalšími výsledky výzkumu a vývoje,
  3. pravidelně hodnotit program zabezpečení jakosti vývoje HÚ pro období výběru lokality,
  4. spolupodílet se na komunikaci s veřejností, zejména ji informovat o plnění bezpečnostních požadavků při vývoji HÚ v uvažovaných lokalitách.

V procesu výběru dvou kandidátních lokalit HÚ vypracovala SÚRAO jako podklad pro rozhodnutí o jejich výběru dokumentaci v rozsahu Studie zadávací bezpečnostní zprávy, v souladu s platnými právními předpisy pro oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, kterou posléze předložila SÚJB v roce 2018 k posouzení. SÚJB konstatoval, že jedna z původních devíti lokalit (Kraví hora) koliduje s některými vylučujícími kritérii podle vyhlášky č. 378/2016 Sb. Stanovisko SÚJB bylo v plném rozsahu zohledněno v dalších krocích vývoje HÚ, tj. při zúžení výběru počtu kandidátních lokalit HÚ z devíti na čtyři.  

Dne 4. června 2020 Poradní panel expertů doporučil řediteli SÚRAO zredukovat počet potenciálních lokalit HÚ na čtyři (Janoch – Temelín jih, Horka, Hrádek, Březový potok). Rada SÚRAO dne 18. června 2020 schválila zúžení počtu lokalit HÚ tak, jak ho doporučil Poradní panel expertů. Posléze budou tato doporučení postoupena MPO ČR a Vládě  ČR ke schválení. Zástupce SÚJB se v souladu s výše citovanou Dohodou účastnil činnosti Poradního panelu jako pozorovatel. Pozorovatel SÚJB v souladu se statutem Poradního panelu neměl hlasovací právo a na hodnocení lokalit se přímo nepodílel. Závěrečná zpráva Poradního panelu ale potvrdila výsledky analýzy Studií z roku 2018. Lokalita kolidující s vylučujícími kritérii podle vyhlášky č. 378/2016 Sb. obsadila v hodnocení Poradního panelu poslední místo. Zbylých osm lokalit bylo rozděleno do dvou skupin podle toho, jestli na nich bude nebo nebude navrženo realizovat další práce.  Dne 21. 12. 2020 vláda ČR, na základě návrhu ministra průmyslu a obchodu,  rozhodla o tom, že HÚ vznikne v jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku, či Březový potok na Klatovsku. Zúžení počtu potenciálních lokalit na čtyři přibližně po 30 letech od zahájení projektu HÚ v ČR je prvním významným milníkem přibližujícím zahájení provozu HÚ v roce 2065.

Často kladené otázky (nejen) k hlubinnému úložišti

SÚJB se v souvislosti se zúžením počtu potenciálních lokalit HÚ rozhodl na svých webových stránkách a sociálních sítích (Twitter, Facebook) shrnout dotazy laické a částečně i odborné veřejnosti k vývoji HÚ a odpovědi na ně. Dotazy a odpovědi budou průběžně doplňovány.

Zprávy o hospodaření s RAO v ČR (v souvislosti s požadavkem § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb. a od 1. 1. 2017 s požadavkem § 208 písm. o) atomového zákona na poskytování informací v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem):

  • 2027                          • 2021                         • 2015                          • 2009
  • 2026                          2020                         • 2014                          2008
  • 2025                          • 2019                         • 2013                          2007
  • 2024                          • 2018                         • 2012                          2006
  • 2023                          • 2017                         • 2011                          • 2005
  • 2022                          • 2016                         • 2010                          • 2004

Další informace k problematice nakládání s RAO na kontaktní adrese:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Oddělení nakládání s RAO a VJP
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

e-mail: RAW@sujb.cz