Bezpečnost přepravy radioaktivních materiálů

Bezpečnost přepravy radioaktivních nebo štěpných látek zahrnuje:

  • Jadernou bezpečnost - schopnost obalového souboru a přepravní obsluhy zabránit rozvoji štěpné řetězové reakce a úniku radioaktivních látek do životního prostředí.
  • Radiační ochranu - schopnost obalového souboru a přepravní obsluhy zabránit nedovolenému úniku ionizujícího záření a nepřípustnému ozáření osob.
  • Fyzickou ochranu materiálů I. až III. kategorie - schopnost Policie ČR a přepravní obsluhy zabránit zcizení a neoprávněným činnostem s přepravovanými jadernými materiály.
  • Připravenost a odezvu na radiační mimořádnou událost (RMU) - schopnost přepravní obsluhy rozpoznat vznik RMU, zvládnout situace související s jejím vznikem s cílem znovunabytí kontroly nad přepravou a zabránění následkům RMU nebo jejich zmírnění.

Podmínky bezpečné přepravy

  • Přeprava radioaktivních nebo štěpných látek stanovených prováděcím předpisem (vyhláška č. 379/2016 Sb.) musí být povolena SÚJB podle § 9 odstavec 4 zákon a č.263/2016 Sb. (atomový zákon).
  • Obalové soubory pro přepravu radioaktivních materiálů musí být testovány a, jsou-li určeny k přepravě radioaktivních nebo štěpných látek stanovených prováděcím předpisem, musí být typově schváleny SÚJB podle § 137 odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb.
  • Pro každou přepravu, která podléhá povolení, musí být zpracován Havarijní řád a schválen SÚJB.
  • Znalost přepravních instrukcí a havarijního řádu u osob realizujících přepravu radioaktivních materiálů je předmětem pravidelné kontroly prováděné inspektory jaderné bezpečnosti v průběhu přepravy.
  • Na základě § 159 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb. musí být přepravovaný jaderný materiál zařazen do I., II. nebo III. kategorie nebo mimo kategorie pro účely zabezpečení, a to podle vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu. Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přepravovaného jaderného materiálu zařazeného do I. až III. kategorie je pak určen na základě § 163 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb. v ustanoveních § 23 až § 27 vyhlášky č. 361/2016 Sb.