Pokyny obyvatelstvu při mimořádných událostech

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

150 - Hasičský záchranný sbor ČR
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí.

155 - Zdravotnická záchranná služba
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo (nahlásit číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení),
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Obecné zásady, jak postupovat

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Varovný signál

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „POŽÁRNÍ POPLACH“.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

Přerušovaný

25 vteřin trvalý tón,
10 vteřin přestávka,
25 vteřin trvalý tón

Požární poplach

Podrobné informace k varování na webu HZS ČR.

Když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Podrobnosti k ukrytí na webu HZS ČR.
 2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění obydlí, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel. Více k evakuaci na webu HZS ČR.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo a uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Informační leták na webu HZS ČR.

Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Nezapomenout na krmivo a pitnou vodu pro domácí zvířata.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky (minimálně na dva dny), svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti (nabíječka/nabitá power banka pro mobil).

Ilustrační obrázek - evakuační zavazadlo

Havárie v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látek

Nezbytná doporučení:

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob (uzavřené brýle, kombinézu, kabát, bundu, kalhoty, pryžové rukavice a šátek kolem krku).
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 • Budovu opusťte jen na pokyn.

V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

Ilustrační grafika - mapa ČR s vyznačenými jadernými elektrárnami Temelín a Dukovany

Předběžné informování obyvatelstva na území zóny havarijního plánování jaderného zařízení (podle § 11 vyhlášky č. 359/2016) připravuje držitel povolení. Informační materiály jsou dostupné zde:

JE Temelín

JE Dukovany

Podrobné informace týkající se biologických účinků ionizujícího zařízení a ochranných opatření naleznete na našich webových stránkách:

 1. https://sujb.gov.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/strucny-prehled-biologickych-ucinku-zareni/
 2. https://sujb.gov.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/ochranna-opatreni-pri-radiacni-mimoradne-udalosti/

Radioactivity symbol

Jaderné zbraně

Jak se připravit na výbuch jaderné zbraně

Určete si místo úkrytu doma, v práci, ve škole, nebo při trase dojíždění do práce. Zjistěte si možnosti ukrytí, např. ve sklepě svého domu, na pracovišti, v okolních budovách, obchodech a podnicích, a to zejména těch, které se nacházejí pod úrovní terénu.

Připravte si a případně si do svých úkrytů uložte následující předměty:

 • Sadu pro přežití či evakuační nouzové zavazadlo, včetně svítilny s náhradními bateriemi, powerbanky a přenosného rádia.
 • Lékárničku s dostatečným vybavením a léky pro poskytování první pomoci při zranění a popáleninách, včetně osobních léků.
 • Zásoby balené pitné vody (2 l na den na osobu) a vody pro hygienu a dekontaminaci (2-4 l na den na osobu) na několik dní; doporučuje se uložit zásobu na jeden až dva týdny; další voda je také nutná pro domácí zvířata.Potraviny s dlouhou trvanlivostí na několik dní, včetně krmiva pro domácí zvířata.
 • Náhradní oblečení a obuv.

Dále se doporučuje osvojit dovednosti první pomoci, zejména při poranění a popáleninách. Proberte se svou rodinou a případně i přáteli postup v případě jaderného výbuchu. Dětem přidejte na oblečení jmenovky (i vč. Vašeho tel. čísla), abyste je v případě odloučení mohli snadněji dohledat.

Reakce na varování

Vyhledejte nejbližší úkryt. Dostatečný úkryt Vám poskytne sklep, podzemní parkoviště, metro nebo střed velké moderní cihlové či betonové budovy.

Pokud se nacházíte ve venkovních prostorách:

 • Přesuňte se do úkrytu nebo za nejbližší pevný objekt tak, abyste byli chráněni před přímými efekty jaderného výbuchu.
 • Pokud se nacházíte v autě, přesuňte se do nejbližšího úkrytu. Pokud není k dispozici žádná ochranná budova, sjeďte ze silnice a zvažte přesun pod nadjezd nebo za násep.
 • Nepokoušejte se uniknout autem. Pravděpodobně dojde k dopravní zácpě a Vaše auto neposkytuje žádnou ochranu před přímými účinky jaderného výbuchu.

Pokud se nacházíte uvnitř budovy:

 • Vyhněte se blízkosti dveří a oken, protože tlaková vlna může způsobit jejich destrukci a fragmenty Vás mohou ohrozit.
 • Chraňte se před výbuchem. Pokud se domníváte, že došlo k detonaci, okamžitě si lehněte na zem, schovejte se pod něco pevného a zakryjte si obličej a hlavu, abyste se vyhnuli zranění a odletujícím úlomkům.

Další informace nalzenete v materiálech a doporučení vydaném komisí ICRP.

Biologické zbraně

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.

Biohazard symbol

Chemické zbraně

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte prostředky individuální ochrany.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

Chemical weapon symbol

Ochrana před povodněmi

Před povodní:

 • Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda. Připravte se na evakuaci domácích zvířat.

Při povodni:

 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Ilustrační foto - záplavy

Příručka pro obyvatelstvo žijící v záplavovém území – Žijeme v záplavovém území (PDF, 3,89 MB)

Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.

 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

Obdržení podezřelé zásilky (dopisu, balíčku)

 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.

Ilustrační foto - podezřelá zásilka

Vyžadování informací občany

 • V případě ohrožení se veškeré potřebné informace dovíte z místního rozhlasu, rozhlasového a TV vysílání, obecních vyhlášek, pojízdných rozhlasových vozů apod.
 • V případě, že chcete být informováni o systému řešení krizové situace a o ochraně obyvatelstva na území vašeho bydliště (pracoviště), obracejte se se svými dotazy na orgány krizového řízení vašeho obecního či krajského úřadu.
 • Informace můžete dále získat od pracovníků Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Městské policie vaší obce či kraje.
 • Na vaše dotazy vám odpoví Konzultační pracoviště Policie ČR a Hasičský záchranný sbor, tel.: 841111120.
 • V případě nebezpečí, ohrožení, nalezení podezřelého předmětu, tekutiny, látky, při obdržení podezřelé listovní zásilky, apod. kontaktujte okamžitě linky tísňového volání.
 • Kontakt na službu SM ČR (24 HODIN denně) kvůli nálezům ZIZ platí telefonní číslo 224 220 200.

Zajímavé odkazy

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele (PDF, 0,89 MB)

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek (PDF, 418 kB)