Náležitosti žádosti o povolení k vývozu/dovozu jaderných položek

Na této stránce jsou stručně popsány doklady a dokumentace vyžadovaná k žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu jaderných položek nebo průvozu jaderných materiálů a vybraných položek podle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „AZ“).

Žádost podává žadatel dle § 16 AZ. Musí být podepsaná žadatelem, členem statutárního orgánu žadatele nebo zástupcem právnické osoby. Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za podání žádosti lze zaplatit kolkovou známkou nebo bankovním převodem na účet 3711-1824001/0710.

V případě placení kolkem žadatel nalepí kolkovou známku na podání (žádost) pouze spodním dílem, bez oddělení horního dílu. Horní díl žadatel obdrží zpět nalepený na vydaném písemném rozhodnutí.

Povinnou náležitostí žádosti o povolení je uvedení rodného čísla, místa a okresu narození fyzické osoby, která žádost podepisuje.

Doporučený obsah žádosti:

 • přesný název (označení) položky,
 • specifikace podle vyhlášky č. 375/2016 Sb. (VP) nebo vyhlášky č. 376/2016 Sb. (PDP),
 • počet ks/množství vyvážených, resp. dovážených položek,
 • informace o tom, zda vývoz/dovoz bude jednorázový/opakovaný,
 • úplná adresa koncového uživatele/dodavatele,
 • přibližný termín vývozu/dovozu a číslo kontraktu vztahujícího se k vývozu/dovozu.

Žádost o povolení musí být doložena požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost (dle bodu 5. písm. b) přílohy č. 1 AZ):

Jaderné materiály

 • pro vývoz: soubor údajů nezbytných pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků – tedy údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu (vybrané části obchodní smlouvy, číslo smlouvy, kontraktu) neboť o tuto záruku žádá SÚJB kompetentní úřad předmětné země, nebo kopii záruky státu,
 • pro dovoz: prohlášení koncového uživatele (vzor formuláře – viz formulář č. 6, příloha č. 1 k vyhlášce č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich).

Vybrané položky v jaderné oblasti

 • pro vývoz: soubor údajů nezbytných pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků – tedy údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu (vybrané části obchodní smlouvy, číslo smlouvy, kontraktu), neboť o tuto záruku žádá SÚJB kompetentní úřad předmětné země, nebo kopii záruky státu,
 • pro dovoz: prohlášení koncového uživatele (vzor formuláře – viz příloha č. 2 vyhlášky č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti).

Položky dvojího použití v jaderné oblasti

 • pro vývoz: prohlášení koncového uživatele nebo přijímajícího státu, soubor údajů nezbytných pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků – tedy údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu (např. vybrané části obchodní smlouvy, číslo smlouvy, kontraktu), neboť o tuto záruku žádá SÚJB kompetentní úřad předmětné země, nebo kopii záruky státu,
 • pro dovoz: prohlášení koncového uživatele (vzor formuláře – viz příloha č. 2 vyhlášky č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti).

Žádost adresujte:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

Transfer jaderných položek v rámci zemí EU se provádí na základě ohlášení dle § 18 a § 173 AZ a příslušných prováděcích právních předpisů.

Povinnosti držitele povolení k  vývozu, resp. dovozu jaderných položek upravují § 167 – § 169 a § 172 AZ. Další povinnosti mohou být specifikovány v samotném rozhodnutí vydaným SÚJB.