Základní informace dané zákonem o svobodném přístupu k informacím

Důvod a způsob založení SÚJB 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl založen 1. ledna 1993 zákonem č. 21/1993 Sb., který je novelou zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Působnost SÚJB je dána zejména zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon. SÚJB je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a ionizujícího záření. SÚJB vykonává státní správu a kontrolu nad mírovým využíváním jaderné energie, vykonáváním činností v rámci expozičních situací, nakládáním s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, při schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přepravě radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva, při monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, nad zabezpečením jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření a nad nešířením jaderných zbraní.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost sídlí na Senovážném náměstí 9, Praha 1, 110 00 a má svá regionální centra v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Ostravě, Příbrami - Kamenná a lokalitní pracoviště v Jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Svojí působností zajišťuje hodnotící a kontrolní činnost a vydávání povolení k jednotlivým činnostem vymezeným ustanovením § 9 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

SÚJB vykonává kompetence při plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní podle zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

Kde získáte informace?

Informace budou poskytnuty v závislosti na způsobu podání žádosti, kterou je možno podat ústně nebo písemně a také prostřednictvím telekomunikačního zařízení. 

Osobní dotaz bude zodpovězen na místě ústně nebo podle složitosti ve stanovené lhůtě písemně. 

Na telefonický dotaz bude odpovězeno také přímo nebo podle složitosti písemně. 

Pro písemnou žádost je možno využít formulář ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE, jejíž vzor je k dispozici v podatelně úřadu a na internetových stránkách. 

Aktuální informace jsou zveřejňovány na Internetu v příslušné rubrice. 

Informace získáte na adrese Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, Praha 1, 110 00, tel. +420 221 624 733, +420 221 624 349, +420 221 624 454, +420 602 268 702, fax: 221 624 821, nebo podejte žádost o informace elektronickou formou (s uvedením všech náležitostí podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.) na elektronickou adresu podatelny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – podatelna@sujb.cz. Písemnou žádost zašlete poštou na výše uvedenou adresu nebo jí lze osobně doručit do podatelny úřadu.

Pokud SÚJB žádosti o poskytnutí informace, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. 

Lhůty a postupy SÚJB při vyřizování písemné žádosti

Žádost je podána dnem, kdy je doručena do SÚJB. Z podání žádosti musí být zřejmé, že je určeno SÚJB a kdo žádost podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost považována za podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se proto odloží. 

SÚJB posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne SÚJB o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SÚJB, žádost bude odložena a žadatel o tom bude do tří dnů informován. 

Informace musí být poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. O postupu při poskytování informace bude pořízen záznam. 

Lhůta pro poskytnutí informace může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:  

  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, 
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami SÚJB, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.  

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí

Odmítnutí žádosti: 

Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 9 InfZ nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2) písm. c) InfZ, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství, nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba úřadu známa. 

Rozhodnutí se vždy zasílá dodejkou do vlastních rukou žadatele. 

Odvolání (rozklad): 

Proti rozhodnutí, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost v prvním stupni, lze podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., podat rozklad. 

O rozkladu rozhoduje předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to do 15 dnů od předložení odvolání (rozkladu) spolu se spisovým materiálem. 

Včas podané a přípustné odvolání (rozklad) má odkladný účinek. 

Proti rozhodnutí o odvolání (rozkladu) se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem. 

Stížnost: 

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti z těchto důvodů:

  • při nedodržení lhůt podle § 14 odst. 5) písmeno d) nebo § 14 odst. 7) InfZ,
  • pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněné informace nebo pokud žadateli nebyla poskytnuta vyžádaná informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • žadateli byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • nebo který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

O stížnosti rozhoduje předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

O stížnosti musí být rozhodnuto do 15 dnů ode dne, kdy byla předložena.

Jakými právními předpisy se SÚJB řídí?

SÚJB se řídí především zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dalšími zákony, které se týkají jeho činnosti a jejichž seznam je uveden v rubrice Legislativa

Patří sem: zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 19/1997 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Které informace poskytovat nelze

Poskytnout nelze informaci, je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost nebo obchodní tajemství, informaci o majetkových poměrech osoby, informaci, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, a jsou-li požadovány písemnosti osobní povahy a další informace podle § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace budou poskytovány zdarma. V případě, že informace bude obsahovat více než pět listů formátu A4, bude žadateli účtován poplatek ve výši 2,- Kč za jeden list.

Kontaktní spojení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Public Relations
Senovážné nám. 9
110 00 Praha 1
tel: 221 624 207
fax: 221 624 821
e-mail: podatelna@sujb.cz
internet: sujb.gov.cz