Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

PREAMBULE

Smluvní státy této Úmluvy,

rozhodnuty jednat s cílem dosáhnout účinného pokroku na cestě ke všeobecnému a úplnému odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou, včetně zákazu a odstranění všech druhů zbraní hromadného ničení,

přejíce si přispět k uskutečnění cílů a zásad Charty Organizace spojených národů,

připomínajíce, že Valné shromáždění Organizace spojených národů opakovaně odsoudilo všechny akce, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Protokolu o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, podepsaného v Ženevě dne 17. června 1925 (Ženevský protokol z roku 1925),

uznávajíce, že tato Úmluva opětovně potvrzuje zásady a cíle vyplývající ze Ženevského protokolu z roku 1925 a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení podepsané v Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 10. dubna 1972, jakož i závazky přijaté na základě těchto listin,

majíce na paměti cíle obsažené v článku IX Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení,

rozhodnuty v zájmu všeho lidstva pomocí provádění ustanovení této Úmluvy zcela vyloučit možnost použití chemických zbraní a tak doplnit závazky přijaté na základě Ženevského protokolu z roku 1925,

uznávajíce zákaz použití herbicidů jako bojových prostředků vyjádřený v příslušných dohodách a zásadách mezinárodního práva,

domnívajíce se, že úspěchy dosažené v oblasti chemie by měly být využity výlučně ku prospěchu lidstva,

přejíce si podporovat volný obchod s chemickými látkami, jakož i mezinárodní spolupráci a výměnu vědeckých a technických informací z oblasti chemie pro účely nezakázané touto Úmluvou v zájmu posílení hospodářského a technického rozvoje všech smluvních států,

přesvědčeny, že úplný a účinný zákaz vývoje, výroby, nabývání, hromadění zásob, přechovávání, převodu a použití chemických zbraní a jejich zničení představují nezbytný krok k dosažení těchto společných cílů,

se dohodly takto:

celý text Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení