Národní akční plán k dalšímu posílení jaderné bezpečnosti Dukovan a Temelína dokončen

Dne 31.12. 2012  předal SÚJB Evropské Komisi „Pofukušimský národní akční plán k posilování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České republice“.

Akční plán byl zpracován v návaznosti na závěry zátěžových zkoušek, jež byly zveřejněny spolu se Společným prohlášením Vysoké skupiny zástupců evropských dozorů nad jadernou bezpečností (ENSREG) a EK 26. dubna 2012, viz též náš článek.

Akční plán obsahuje soubor všech hlavních závěrů a doporučení obsažených v Národní zprávě ze zátěžových testů pro ČR , zprávách z prověrek ENSREGu, včetně Závěrečné souhrnné zprávy 2. Mimořádného zasedání smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti.

Akční plán ČR je v souladu se strukturou navrženou ENSREGem rozdělen do čtyř částí:

  • Část I je věnována problematice vnějších rizik (zemětřesení, záplavy, extrémní povětrnostní  podmínky), ztráty koncového jímače tepla a úplného výpadku elektrického napájení, případně jejich kombinaci.
  • Část II se zabývá národní infrastrukturou, havarijní připraveností a reakcí na mimořádné události a mezinárodní spoluprací.
  • Část III se týká průřezových otázek.
  • Část IV zahrnuje seznam opatření majících za cíl implementaci všech doporučení obsažených v částech I-III. Jedná se o souhrn nápravných akcí identifikovaných během periodického hodnocení bezpečnosti jaderné elektrárny Dukovany a Temelín po dvaceti, resp. deseti letech provozu, bezpečnostních zjištění při prověrkách/misích MAAE, nálezů zjištěných při realizaci projektu zaměřeného na dlouhodobý povoz (LTO) Dukovan a v neposlední řadě závěrů zátěžových zkoušek provedených ve světle havárie na japonské jaderné elektrárně Fukušima Daiiči.

Navržená opatření budou implementována provozovatelem obou jaderných elektráren, společností ČEZ, a.s.

Kroky obecné povahy, např. úpravy jaderné legislativy nebo otázky týkající se mezinárodní spolupráce, budou realizovány příslušnými orgány státní správy, především SÚJB a dalšími relevantními ministerstvy.

Akční plán ČR je živý dokument, který bude revidován a průběžně aktualizován dle nejnovějších poznatků.

V červenci byla proto připravena aktualizace Akčního plánu ČR, která reflektuje výsledky peer review Akčních plánů organizované ENSREGem v dubnu 2013 a také výsledky jednání mezi ČEZ, a. s. a SÚJB.

Anglická verze dokumentu ke stažení: Czech National Action Plan.

V říjnu 2013 byla také dokončena česká verze Akčního plánu ČR.

V lednu 2015 byla zpracována revize 2 českého národního akčního plánu

Anglická verze revize 2 ke stažení: Czech National Action Plan rev. 2

V lednu 2018 byla dokončena revize 3 akčního plánu: česká verze Akčního plánu ČR (ke stažení)

Anglická verze revize 3 (ke stažení): Czech National Action Plan rev. 3

V prosinci 2019 byla dokončena revize 4 národního akčního plánu – česká verze, anglická verze

V únoru 2022 byla dokončena revize 5 národního akčního plánu - česká verze, anglická verze