Náležitosti žádosti o povolení k nakládání s jadernými materiály

Na této stránce jsou stručně popsány doklady a dokumentace vyžadovaná k žádosti o povolení k nakládání s jadernými materiály podle § 9 odst. 5 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „AZ“).

Povinnou náležitostí žádosti o povolení podle § 16 odst. 1 písm. f) AZ je uvedení rodného čísla, rodného příjmení a místa a okresu narození fyzické osoby, která žádost podepisuje a splňuje předpoklad povolení podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) AZ.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč za podání žádosti lze zaplatit kolkovou známkou nebo bankovním převodem na účet 3711-1824001/0710.

V případě placení kolkem žadatel nalepí kolkovou známku na podání (žádost) pouze spodním dílem, bez oddělení horního dílu. Horní díl žadatel obdrží zpět nalepený na vydaném písemném rozhodnutí.

Doporučený obsah žádosti:

 • předmět a rozsah výkonu povolované činnosti (popis manipulace s jadernými materiály, včetně kategorizace jaderných materiálů, jejich chemické a fyzikální formy, případně obohacení, množství a účelu použití jaderných materiálů a podrobný popis veškerých prováděných činností s jadernými materiály, se zřetelem na možnosti vzniku jejich provozních ztrát či jejich spotřeby),
 • místo výkonu povolované činnosti, liší-li se od místa pobytu nebo sídla žadatele,
 • předpokládaný způsob ukončení povolované činnosti,
 • evidenční číslo držitele povolení přidělované Úřadem, pokud již bylo přiděleno.

Žádost o povolení musí být doložena požadovanou dokumentací dle § 16 odst. 2 AZ:

 • dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost, jde-li o fyzickou osobu, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho ze členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba,
 • požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost (dle bodu 5. písm. a) přílohy č. 1 AZ):
  1. směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů dle § 16 vyhlášky č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich,
  2. popis manipulace s jadernými materiály, včetně kategorizace jaderných materiálů, jejich množství a účelu použití,
  3. údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků.

Vzory formulářů:

Žádost adresujte:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1