D. ENVIRONMENTÁLNÍ DOTAZY

 1. Co bude znamenat příprava, průzkum, výstavba a provoz HÚ pro celé širší okolí?

  Zatímco výzkum a vývoj HÚ probíhá zejména mimo konkrétní lokality HÚ, z nichž by měla být v příštích letech vybrána lokalita finální a záložní, a geologické výzkumné a průzkumné práce na lokalitě budou zahrnovat vyvrtání jednotek vrtů, geofyzikální měření, monitoring vod nebo životního prostředí a jiné práce, výstavba povrchového areálu HÚ bude nejvíce viditelnou aktivitou porovnatelnou s výstavbou menšího průmyslového areálu (viz odpovědi na dotazy D.2 – D.6). V případě podzemní části se  vzhledem k charakteru prací bude jednat o postupnou výstavbu,  provoz a uzavírání.  Výstavba podzemní části HÚ tedy nebude probíhat jednorázově, ale v etapách; tj. po cca 3-5 letech výstavby podzemní části bude daná část HÚ provozována řádově nižší desítky let. Poté se tento cyklus několikrát zopakuje (3–5krát, dle vybrané lokality), až do doby ukončení ukládání RAO v HÚ. Část vytěžené horniny bude poté v období uzavírání HÚ pravděpodobně zpátky navezena do HÚ (viz též odpověď na dotaz G.3).  

  Vlastní provoz HÚ bude mít na životní prostředí v lokalitě prakticky nulový vliv. Doprava materiálu k uložení bude probíhat s největší pravděpodobností po železnici a příprava na uložení a vlastní ukládání nebudou nijak ovlivňovat životní prostředí v lokalitě (viz též dotaz D.7; odpověď připravena ve spolupráci se SÚRAO).

 2. Jak ovlivní výstavba hlubinného uložiště okolí? Bude probíhat více pod povrchem nebo budou i velké objemy povrchových prací?
  V počáteční fázi projektu bude probíhat příprava a výstavba na povrchu. Rozsah vlivu na okolí je specifický v závislosti na konkrétním umístění povrchového areálu, morfologii terénu a charakteru krajiny. Největší objemy prací budou probíhat pod zemí. Všechny práce budou zprostředkovány vůči okolí prostřednictvím dopravy. Řešení těchto vlivů je významným úkolem v procesu přípravy HÚ a posuzování vlivu na životní prostředí (proces EIA) a je úzce spojené se vzájemnou komunikací s dotčenými obcemi, aby byl nalezen vyhovující výsledek, který zaručí minimalizaci těchto vlivů na prostředí (odpověď SÚRAO).

 3. Jak poškodí výstavba HÚ místní vodní zdroje (studny, potoky, řeky)? Ohrozí stavba a provoz úložiště zdroje pitné vody? Co když vrty zničí podzemní zdroje pitné vody?

  Při výstavbě HÚ nesmí dojít k ohrožení místních vodních zdrojů, neboť při plánování všech prací musí být respektován vodní zákon, který zaručuje ochranu vodních ploch, vodotečí a vodních zdrojů. Před vlastním zahájením výstavby HÚ budou všechny významné vodní zdroje řádně identifikovány a zdokumentovány, stejně tak bude zajištěn jejich pravidelný monitoring, tak aby byl řádně oceněn jejich význam a využívání a tyto informace budou použity a respektovány při plánovaní projektových prací spojených s výstavbou HÚ, ale i s ohledem na vrtné práce. Samotná výstavba HÚ bude mít minimální vliv na povrchové toky.  

  Při plánování vrtných prací v zájmových horizontech, kde se nacházejí především zdroje podzemních vod, budou aplikovány takové metody vrtného průzkumu, aby ke ztrátě podzemních vod nedošlo, např. metoda postupného zapažování, speciální hydrauliky vrtu a cementových výztuží. Pokud by přeci jen došlo k ohrožení vodonosných zájmových horizontů vlivem vrtání, jednalo by se pouze o krátkodobou a dočasnou ztrátu. Vrt by byl následně zlikvidován a utěsněn, tak aby došlo k původní obnově hydraulických funkcí zájmových struktur (např. částečná či úplná cementace, speciální pažnicová výztuž atd.). Pro každý vrt bude zpracován realizační projekt, včetně konstrukce předpokládaného geologického profilu, který poskytne dostatek informací pro správné nastavení technologie a konstrukce vrtu, které minimalizují riziko na okolní prostředí (odpověď SÚRAO).

 4. Při výstavbě hlubinného úložiště bude enormní zátěž komunikací těžkou technikou. Jak bude tato skutečnost zohledněna v plánech územního rozvoje dotčené lokality?

  Základním vstupem pro řešení této problematiky je diskuze s občany ve vybrané lokalitě a nalezení vhodného řešení. Výsledek bude zohledněn v územně analytických podkladech lokality  standardním postupem, jako každý jiný záměr (odpověď SÚRAO).

 5. Jak bude řešena těžká doprava přes obce v okolí HÚ (hluk, prašnost, namáhání komunikací... v době výstavby; bezpečnost převozu odpadu)? Jak se bude radioaktivní odpad dovážet do úložiště a jak často to bude?

  Doprava bude řešena na základě diskuzí a projednávání s dotčenými obcemi. Pro přepravu RAO se předpokládá vybudování železničního připojení – vlečky -mimo zastavěná území obcí. V současné době je předpoklad celkem 325 přeprav VJP během cca 100 let provozu hlubinného úložiště (odpověď SÚRAO).

 6. Co prašnost a užívání těžké techniky? Jak bude zajištěno, že to nepoškodí naše obydlí?

  Proti prašnosti se předpokládá na výjezdu ze staveniště osazení skrápěcích rámů, při zemních pracích skrápění staveniště. Těžká technika a její vliv souvisí s dotazem výše. Použití na staveništi neovlivní obydlí vzhledem ke vzdálenosti staveniště od zástavby a co se týká dopravy, bude řešeno v rámci projednávání záměru v procesu přípravy stavby s obcemi (odpověď SÚRAO).

 7. Jak ovlivní provoz hlubinného uložiště  okolí – tj. jeho běžný denní provozní režim a jaká je četnost návozů jaderného odpadu?

  Provoz HÚ ovlivní okolí minimálním způsobem. Vnitřní provoz HÚ bude srovnatelný s provozem uvnitř skladovacích areálů. Vnější provoz bude obnášet dojíždění zaměstnanců a dopravní obsluhy pro potřeby HÚ. Přeprava RAO bude probíhat samostatně po železnici. Zvýšená doprava po komunikacích bude probíhat v etapách rozšiřování podzemní části, viz odpověď výše (odpověď SÚRAO).