F. DOTAZY K VÝBĚRU LOKALITY HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

 1. Proč se lokalita vybírá už teď, když provoz HÚ je plánován na rok 2065?

  Výběr lokality pro HÚ byl zahájen již v devadesátých letech minulého století. Do data spuštění provozu HÚ je vedle lokality třeba i vyvinout ukládací koncept (mimo jiné například ukládací obalový soubor) a veškeré související technologie. Vše následně musí projít příslušnými správními procesy. Navíc řada parametrů úložiště (například vzdálenost ukládacích vrtů pro VJP, nebo typ obalového souboru) jsou přímo závislé na vlastnostech konkrétní lokality, která by tak měla být vybrána v dostatečném předstihu (odpověď SÚRAO).

 2. Splnila některá z vyloučených/záložních lokalit vylučují kritéria daná vyhláškou o umístění jaderného zařízení?

  Z původně devíti potenciálních lokalit pouze lokalita Kraví hora je v kolizi s některými vylučujícími kritérii pro umístění jaderného zařízení podle vyhlášky č. 378/2016 Sb.

  Na základě provedeného prvního kroku, hodnocení osmi potenciálních lokalit hlubinného úložiště, a to Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch (ETE-jih), Magdaléna, Na Skalním (EDU-západ), bylo zjištěno, že žádná z těchto lokalit není v přímé kolizi se žádným vylučujícím kritériem vyhodnotitelným na základě dostupných dat. Devátá hodnocená lokalita, Kraví hora, je v kolizi s vylučujícími kritérii reflektující areály blízkých bývalých uranových dolů Rožná a Olší. Po provedeném vyhodnocení je ale tato kolize řešitelná v rámci administrativně-technických opatření. Protože ale Kraví hora ve druhém kroku hodnocení vykazovala výrazně horší charakteristiky než ostatní lokality, nebyla případná opatření dále hodnocena z hlediska nákladů. Všechny hodnocené lokality, na základě současného stavu poznání a metodiky hodnocení, vyhovují záměru umístění hlubinného úložiště (odpověď SÚRAO).

 3. Jaké jsou základní požadavky na výběr lokalit pro umístění HÚ a jaká jsou kritéria pro hodnocení výběru lokality? Kdo je stanovuje a kdo kontroluje jejich dodržení?

  Základní požadavky na umístění HÚ jsou uvedeny v zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášce SÚJB č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení.  Splnění požadavků v těchto předpisech kontroluje SÚJB v rámci příslušných povolovacích řízení.

  Protože výběr lokality tímto procesem je plně v gesci SÚRAO, byla pro výběr a hodnocení potenciálních lokalit HÚ odvozena pracovníky SÚRAO kritéria hodnocení lokalit definující tři hlavní oblasti kritérií – technickou proveditelnost (zda je horninový masiv dostatečně veliký a jakou má rezervu), dlouhodobou a provozní bezpečnost (zda je území dlouhodobě stabilní a dostatečně předvídatelné) a vlivy HÚ na životní prostředí. Tato kritéria zahrnovala požadavky výše zmíněných právních předpisů (odpověď SÚRAO).

 4. Co všechno představuje geologický průzkum a jaký je harmonogram průzkumných prací? V čem se bude lišit od toho, který již proběhl v rámci zužování počtu lokalit?

  Geologické práce souvisí s potřebou popisu lokality za účelem splnění kritérií technické proveditelnosti (zda je možné HÚ postavit, za jakou cenu a za jaký čas) a bezpečnosti (jakým způsobem lze předpovědět dlouhodobou stabilitu podmínek a vývoj území). Za tímto účelem budou prováděny práce v režimu geologického průzkumu (práce vedoucí ke stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry – v průzkumném území) tak práce v režimu geologického výzkumu – zjištění všech dalších relevantních charakteristik (např. chování proudění podzemní vody v širším okolí úložiště). Obsahově půjde o geofyzikální měření, vrtné a kopné práce, testy ve vrtech nebo geologické mapování. Všechny práce budou dotčeným obcím představeny a budou vypořádány střety zájmů. Předpoklad trvání další etapy prací – do výběru finální a záložní lokality je cca 7 let, z toho vlastní terénní práce budou trvat cca 5 let (odpověď SÚRAO).