Registry SÚJB - Základní informace

Prostřednictvím těchto stránek je umožněn dálkový přístup k vybraným informacím z informačních systémů vedených na SÚJB, a to jak pro jednotlivé držitele povolení pomocí přístupu do Portálu iReg prostřednictvím identity občana (Přihlášení do Portálu iReg), tak pro širší veřejnost (Evidované subjekty). Lze si také stáhnout k vytištění formuláře karet používaných držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře).

SÚJB vede na základě § 26 a § 27 zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, řadu databází s údaji charakterizujícími ozáření osob, zdroje ionizujícího záření i subjekty s nimi nakládající. Kromě toho vede SÚJB jako součást tzv. Registrů SÚJB také databáze zahrnující příslušné správní akty, zejména vydaná povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, a informace o své kontrolní činnosti.

Celkově Registry SÚJB zahrnují následující evidence:

Zdrojem dat pro Registry SÚJB jsou jednak údaje poskytované na základě zákona jednotlivými držiteli povolení, jednak údaje z vlastní správní a kontrolní činnosti SÚJB.

Dálkový přístup k vybraným údajům z Registrů SÚJB na internetových stránkách SÚJB slouží především jako pomůcka k usnadnění plnění povinností stanovených právními předpisy držitelům povolení, ale také pro informování širší veřejnosti o správní a kontrolní činnosti SÚJB. Proto má přístup k Registrů SÚJB několik částí.

Především si mohou povinné subjekty stáhnout k vytištění formuláře registračních karet používané držiteli povolení k předávání údajů na SÚJB o sobě, svých zaměstnancích a zdrojích ionizujícího záření (viz body Hlášení a Další formuláře). Kromě toho umožňuje dálkový přístup k Registrům SÚJB přes vyhledání konkrétního evidovaného subjektu (Evidované subjekty) získat informace o něm a další veřejně dostupné informace, např. přehled vydaných rozhodnutí.